Boule Diagnostics

Bokslutskommuniké
Q4 2023

DSC5200A (1)

Tillväxt drivet av veterinärförsäljning samt instrumentorder i Indien

Den geopolitiska situationen i omvärlden fortsatte att vara utmanande och med det beaktat är jag nöjd med att försäljningen visade en organisk tillväxt på 4,3 procent under kvartalet. Organiskt drevs tillväxten av Asien och Västeuropa medan övriga regioner hade en svagare utveckling.

Antalet sålda instrument ökade med över 40 procent. En väsentlig del utgjordes av delleveranser av en större order på totalt 1 200 instrument till Indien med beräknad slutleverans under första halvåret av 2024. Denna order är av strategiskt värde, men pressar marginalerna i perioden. Vi växer å andra sidan en installerad bas och återkommande försäljning av förbrukningsvaror med högre marginal.

I Västeuropa drevs försäljningstillväxten av veterinärsegmentet som tack vare lansering av ett nytt veterinärinstrument under sommaren 2023 mer än fördubblades jämfört med föregående år.

OEM-försäljningen av förbrukningsvaror minskade under kvartalet jämfört med föregående år. Detta beror framför allt på en större leverans under jämförande kvartal 2022. För helåret ligger försäljningen på samma nivå som 2022 och totalt sett så fortsätter denna affär att utvecklas positivt.  

KVARTALET I KORTHET

OMSÄTTNING, MSEK
148.1
BRUTTOMARGINAL
44.5
%
RÖRELSERESULTAT, MSEK
10.5
OPERATIVT KASSAFLÖDE, MSEK
29.2

Nettoomsättning per region

Nettoomsättning per produkt

Patientnära diagnostik

Blodcellsräkning är den vanligast förekommande testen inom in vitro diagnostik. Det decentraliserade och patientnära hematologisegmentet har ett uppskattat marknadsvärde på dryga 8 miljarder SEK medan motsvarande segment för veterinärmarknaden värderas till ca 2,6 miljarder SEK.

Map

200
+

distributörer i 100 länder

8
MILJARDER SEK

Adresserbar marknad Human

150
MILJONER

Test per år

DETTA ÄR BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag.