Rapport över finansiell ställning för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 2022 31 mar 2021 31 dec 2021  
TILLGÅNGAR        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        
Immateriella tillgångar        
Aktiverade utvecklingsutgifter 179,3 128,1 162,9  
Goodwill 80,2 76,5 78,7  
Summa immateriella tillgångar 259,5 204,7 241,6  
         
Materiella anläggningstillgångar        
Nyttjanderättstillgångar 23,7 35,1 26,8  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6,2 5,0 6,1  
Inventarier, verktyg och installationer 11,2 11,0 11,2  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 2,9 4,1 3,2  
Summa materiella anläggningstillgångar 44,0 55,2 47,4  
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 42,8 34,4 36,8  
Övriga finansiella anläggningstillgångar 4,2 2,9 3,8  
Summa finansiella anläggningstillgångar 47,0 37,2 40,7  
Summa anläggningstillgångar 350,5 297,1 329,7  
         
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
Varulager        
Råvaror och förnödenheter 35,2 32,5 30,4  
Varor under tillverkning 5,7 5,4 4,5  
Färdiga varor och handelsvaror 28,5 13,2 24,1  
Summa varulager 69,4 51,1 59,0  
         
Kortfristiga fordringar        
Kundfordringar 62,4 42,0 48,2  
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 75,1 64,7 79,7  
Skattefordringar - 5,0 4,0  
Övriga fordringar 6,1 4,7 7,8  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9,6 18,3 5,5  
Summa kortfristiga fordringar 153,2 134,7 145,2  
         
Likvida medel 36,2 31,5 38,2  
Summa omsättningstillgångar 258,8 217,3 242,4  
SUMMA TILLGÅNGAR 609,3 514,4 572,0  
         
         
MSEK 31 mar 2022 31 mar 2021 31 dec 2021  
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
EGET KAPITAL        
Aktiekapital 4,9 4,9 4,9  
Övrigt tillskjutet kapital 202,4 202,4 202,4  
Omräkningsreserv 20,3 11,0 17,0  
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 76,1 59,2 71,5  
Summa eget kapital 303,6 277,5 295,7  
         
SKULDER        
Långfristiga skulder        
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 25,8 17,6 19,7  
Övriga långfristiga räntebärande skulder 13,5 1,9 16,0  
Långfristiga leasingskulder /hyra 13,0 23,5 14,9  
Uppskjutna skatteskulder 10,0 15,1 10,5  
Avsättningar 3,9 3,3 3,9  
Summa långfristiga skulder 66,3 61,3 65,1  
         
Kortfristiga skulder        
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 75,1 65,7 79,8  
Övriga kortfristiga räntebärande skulder 35,2 6,1 12,3  
Kortfristig leasingskuld/Hyra 11,4 12,6 12,7  
Leverantörsskulder 58,1 38,6 41,2  
Skatteskulder 4,2 5,2 6,7  
Övriga skulder 15,2 11,3 20,8  
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 38,6 34,9 36,4  
Kortfristiga Avsättningar 1,5 1,3 1,5  
Summa kortfristiga skulder 239,4 175,6 211,2  
         
Summa skulder 305,7 236,9 276,3  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 609,3 514,4 572,0  

 

Senast uppdaterad: 2022-04-12 15:20:13 av Alexander Paziraei