Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräknings- reserv Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital  
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 4,9 202,4 3,1 58,9 269,3  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       0,3 0,3  
Periodens övriga totalresultat     7,9   7,9  
Periodens totalresultat     7,9 0,3 8,2  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram         -  
Utdelning       - -  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-03-31 4,9 202,4 11,0 59,2 277,5  
             
             
INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 4,9 202,4 17,0 71,5 295,7  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       4,6 4,6  
Periodens övriga totalresultat     3,3   3,3  
Periodens totalresultat     3,3 4,6 7,9  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram   -     -  
Utdelning       - -  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-03-31 4,9 202,4 20,3 76,1 303,6  
             
             
             
             
             
             
             
             
Senast uppdaterad: 2022-05-03 14:08:09 av Kenni Christoffersen