Balansräkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 2022 31 mar 2021 31 dec 2021
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar      
Aktiverade utvecklingsutgifter 0,7 1,0 0,8
Summa immateriella tillgångar 0,7 1,0 0,8
       
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 0,2 0,1 0,1
Summa materiella anläggningstillgångar 0,2 0,1 0,1
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 170,3 155,3 170,3
Övr finansiella anläggningstillgångar 3,1 2,6 3,1
Uppskjutna skattefordringar 0,1 0,1 0,1
Summa finansiella anläggningstillgångar 173,5 158,1 173,5
Summa anläggningstillgångar 174,4 159,2 174,4
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Fordringar på koncernföretag 19,5 8,2 1,0
Skattefordringar 1,2 1,4 0,9
Övriga fordringar −0,0 0,3 0,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2,4 1,9 1,9
Summa kortfristiga fordringar 23,0 11,7 4,7
       
Kassa och bank 0,2 0,2 0,5
Summa omsättningstillgångar 23,2 11,9 5,2
SUMMA TILLGÅNGAR 197,6 171,1 179,6
       
EGET KAPITAL 161,3 157,2 162,0
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Övriga avsättningar 3,9 3,3 3,9
Summa långfristiga skulder 3,9 3,3 3,9
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 4,8 3,9 4,1
Skulder till koncernföretag 20,2 0,3 3,6
Övriga skulder 0,8 0,4 0,4
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 6,6 5,9 5,6
Summa kortfristiga skulder 32,4 10,7 13,7
Summa skulder 36,3 13,9 17,6
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 197,6 171,1 179,6
Senast uppdaterad: 2022-04-12 15:21:13 av Alexander Paziraei