Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Not jan-mar
2022
jan-mar
2021
jan-dec
2021
   
Nettoomsättning   132,5 100,6 463,3    
Kostnad för sålda varor   −75,6 −55,9 −264,7    
Bruttoresultat   56,8 44,7 198,6    
Bruttomarginal   42,9 % 44,4 % 42,9 %    
             
Övriga rörelseintäkter   3,1 2,8 8,5    
Försäljningskostnader   −26,3 −20,7 −88,7    
Administrationskostnader   −7,1 −7,2 −31,5    
Forsknings- och utvecklingskostnader   −11,7 −10,4 −43,3    
Övriga rörelsekostnader   −4,4 −2,4 −7,7    
Rörelseresultat   10,3 6,8 36,0    
Rörelsemarginal   7,8 % 6,8 % 7,8 %    
             
Finansnetto   −3,4 −3,0 −7,2    
Resultat före skatt   6,9 3,9 28,8    
             
Inkomstskatt   −2,3 −3,5 −5,5    
Periodens resultat   4,6 0,3 23,3    
             
ÖVRIGT TOTALRESULTAT            
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat            
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag   3,3 7,9 13,9    
Summa övrigt totalresultat   3,3 7,9 13,9    
             
Summa totalresultat för perioden   7,9 8,2 37,1    
             
Resultat per aktie, före utspädning, SEK   0,24 0,02 1,20    
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK   0,23 0,02 1,17    
             
             
             

Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.

Senast uppdaterad: 2022-05-03 14:03:27 av Kenni Christoffersen