Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK jan-mar 2022 jan-mar 2021 jan-dec 2021
Den löpande verksamheten      
Rörelseresultat 10,3 6,8 36,0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 7,3 3,8 19,3
Erhållen ränta 0,2 0,1 1,4
Erlagd ränta -1,3 -1,2 -5,5
Betald inkomstskatt -1,7 -1,5 -4,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 14,8 8,1 46,5
       
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital      
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager -11,2 4,6 -3,0
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar -17,7 -17,8 -14,4
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) -1,4 -1,8 -19,3
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 14,1 19,6 33,4
Kassaflöde från den löpande verksamheten -1,3 12,6 43,2
       
Investeringsverksamheten      
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1,3 -0,8 -3,1
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter -17,9 -13,7 -53,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten -19,2 -14,5 -56,4
       
Finansieringsverksamheten      
Upptagna/ Amortering av lån - - 19,1
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) 1,4 6,0 22,3
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder 20,4 -4,3 -3,1
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing -3,1 -2,9 -11,8
Utdelning - - -10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 18,7 -1,2 15,8
       
Periodens kassaflöde -1,8 -3,0 2,5
Likvida medel vid periodens början 38,2 33,0 33,0
Valutakursdifferens i likvida medel -0,1 1,5 2,5
Likvida medel vid periodens slut 36,2 31,5 38,0
Senast uppdaterad: 2022-04-12 15:20:47 av alexander@paziraei.com