Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK jan-mar 2022 jan-mar 2021 jan-dec 2021
Nettoomsättning 6,6 6,0 26,0
Administrationskostnader −5,6 −5,7 −22,9
Övriga rörelsekostnader −1,7 −1,0 −3,1
Rörelseresultat −0,6 −0,6 0,0
       
Anticipierad utdelning - - 15,0
Finansnetto −0,0 - -
Resultat före skatt −0,6 −0,6 15,0
       
Skatt - - −0,1
Periodens resultat −0,6 −0,6 14,9

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.

Senast uppdaterad: 2022-05-03 14:08:45 av Kenni Christoffersen