Noter till resultat- och balansräkning

Not 2 Ställda säkerhet och eventualförpliktelser


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget  
31 mars, MSEK 2022 2021 2022 2021  
Ställda säkerheter 204,3 167,7 6,4 5,8  
Eventualförpliktelser - - 100,8 83,8