Delårsrapport januari–mars 2022

Dubbelsiffrig tillväxt för alla produkter

Kvartalet januari-mars 2022

  • Nettoomsättningen uppgick till 132,5 MSEK (100,6), motsvarande en ökning med 31,7 procent. Justerat för förändring av valutakurser var ökningen 23,3 procent.
  • Antal sålda instrument uppgick till 1207 (931) vilket är en ökning med 29,6 procent.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 MSEK (12,6).
  • Rörelseresultatet, uppgick till 10,3 MSEK (6,8) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,8 procent (6,8).
  • Periodens resultat uppgick till 4,6 MSEK (0,3).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,24 SEK (0,02) och efter utspädning till 0,23 SEK (0,02).

 

Nyckeltal jan-mar 2022 jan-mar 2021 apr 21-mar 22 (R12) apr 20-mar 21 (R12)
Försäljningsutveckling, % 31,7 −15,0 29,4 −23,3
Nettoomsättning, MSEK 132,5 100,6 495,2 382,7
Bruttomarginal, % 42,9 44,4 42,6 43,6
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK 10,3 6,8 39,5 −14,3
Rörelsemarginal, (EBIT) % 7,8 6,8 8,0 −3,7
Periodens resultat, MSEK 4,6 0,3 27,5 −55,0
Nettoskuld, MSEK 20,0 −3,2 20,0 −3,2
Avkastning på eget kapital, % 1,6 0,1 9,5 −17,5
Nettoskuld/ EBIT (R12) 0,5 0,2 0,5 0,2
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,23 0,02 1,38 −2,83
Dynamisk graf: Omsättning samt rörelseresultat, rullande 12 månader

Q4 2020 inkl. en nedskrivning av immateriella tillgångar på 40 MSEK.

 

Senast uppdaterad: 2022-05-03 13:51:55 av Kenni Christoffersen