Koncernens utveckling januari–mars 2022

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 132,5 MSEK (100,6), vilket motsvarar en ökning med 31,7 procent. Omsättningen ökade med 23,3 procent justerat för förändring av valutakurser. Försäljning av instrument ökade med 20 procent, försäljning av förbrukningsvaror ökade med 29 procent och försäljningen av OEM och CDS-Brand ökade med 99 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Ökad tillväxt är ett resultat av ökad vaccinationsgrad och därmed släppta restriktioner i många länder och tillväxt i samtliga regioner. Tillväxten i USA är framförallt driven av OEM-affären och tillväxten i Asien är driven av stark försäljning i Indien av både instrument och förbrukningsvaror.

Nettoomsättning per region, MSEK jan-mar 2022 jan-mar 2021 förändr. apr 21-
mar 22 (R12)
apr 20-
mar 21 (R12)
förändr. (R12)
USA 44,4 33,0 35 % 164,0 126,8 29 %
Asien 43,4 20,3 114 % 144,4 95,0 52 %
Östeuropa 16,7 13,4 25 % 64,4 50,4 28 %
Latinamerika 10,3 13,2 −23 % 34,7 33,6 3 %
Västeuropa 8,2 7,5 10 % 33,0 34,1 −3 %
Afrika / Mellanöstern 9,5 13,2 −28 % 54,8 42,8 28 %
Summa 132,5 100,6 32 % 495,2 382,7 29 %
             
Nettoomsättning per produkt, MSEK            
Instrument 41,4 34,5 20 % 155,6 118,8 31 %
Förbrukningsvaror egna instrument 53,9 41,7 29 % 205,6 166,9 23 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 27,6 13,9 99 % 98,4 59,7 65 %
Övrigt 9,6 10,5 −8 % 35,7 37,3 −4 %
Summa 132,5 100,6 32 % 495,2 382,7 29 %

Bruttoresultat

Bruttoresultatet under kvartalet uppgick till 56,8 MSEK (44,7) och bruttomarginalen uppgick under perioden till 42,9 procent (44,4). Bruttomarginalen påverkades negativt av region- och produktmix med hög andel instrumentförsäljning till Asien, hög andel OEM-försäljning samt ökade kostnader i leveranskedjan till följd av komponentbrist och logistikutmaningar. 

Dynamisk graf: Omsättning samt bruttoresultat, rullande 12 månader

 

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 45,1 MSEK (38,3). Jämfört med föregående år ökade försäljningskostnaderna under perioden till följd av personalrekryteringar samt kostnader för mässor.

Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kostnader för kvalitetsorganisationen, uppgick till 11,7 MSEK (10,4), vilket motsvarar 8,8 procent (10,3) av nettoomsättningen. Kostnaderna inkluderar omdesign av komponenter till följd av komponentbrister. Utgifter för produktutveckling har aktiverats med 17,9 MSEK (13,0). Totala utgifter för forskning och utveckling motsvarar 22,4 procent (23,3) av nettoomsättningen.

Nettot av övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader uppgick till -1,3 MSEK (0,4) och består i huvudsak av operativa valutakurseffekter.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 10,3 MSEK (6,8) motsvararande en rörelsemarginal på 7,8 procent (6,8). 

Inventering av installerad bas

Under 2021 genomfördes en inventering av vår installerade bas av instrument tillsammans med våra distributörer. I stort sett så har våra tidigare antaganden om livslängd och användning av instrumenten bekräftats. Vi ser att den genomsnittliga livslängden är något lägre i visa regioner än det globala snittet på 8 år samt att mindre kliniker med väldigt låga testvolymer har slagits ut under pandemin. Detta resulterar i en justering av den uppskattade livslängden för instrument från tidigare 8 år till 7,5 år från och med 2021. Vid utgången av kvartalet uppskattas aktiv installerad bas till cirka 29 000 instrument.

Dynamisk graf: Bedömd aktiv installerad instrumentbas

¹ Estimerad aktiv installerad bas baseras på en uppskattad livslängd för instrumenten om 8 år, ändrad till 7,5 år från 2021.

² Ackumulerat antal sålda instrument sedan 2006 uppgår per den 31 mars 2022 till 45 844.

³ Antal sålda instrument 2022 avser försäljning per rullande 12 månader.

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till -3,4 MSEK (-3,0) vilket i huvudsak består av finansiella valutakurseffekter och räntekostnader.

Resultat

Resultat före skatt uppgick till 6,9 MSEK (3,9). Periodens resultat uppgick till 4,6 MSEK (0,3).

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till -1,3 MSEK (12,6).

Exportkreditnämnden (EKN) garanterar en del av Boules kundfordringar till 75–95 procent av de aktuella fordringarnas totalbelopp. Fordringar kan belånas och skulderna redovisas då som räntebärande skulder. Förändringen av kundfordringar garanterade av EKN inkluderas i kassaflödet från den löpande verksamheten, medan förändringen av övriga räntebärande skulder redovisas under finansieringsverksamheten i kassaflödet.

Periodens kassaflöde uppgick till -1,8 MSEK (-3,0) och likvida medel per den 31 mars uppgick till 36,2 MSEK (31,5).

Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkräkningskrediter, uppgick per den 31 mars till 67,1 MSEK (83,5). Skillnaden beror i huvudsak på en i högre grad utnyttjad checkräkningskredit.

Investeringar

Totala investeringar uppgick till 19,2 MSEK (14,5), varav investeringar i immateriella tillgångar uppgick till 17,9 MSEK (13,7).

Eget kapital och skulder

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars till 303,6 MSEK (277,5) och soliditeten till 49,8 procent (54,0).

De räntebärande skulderna exklusive leasing avser primärt belåning av kundfordringar garanterade av EKN och uppgick per den 31 mars totalt till 149,6 MSEK (91,3). Av dessa var 39,3 MSEK (19,5) långfristiga och 110,3 MSEK (71,8) kortfristiga. Per den 31 mars nyttjades checkräkningskrediten med 34,4 MSEK (5,4) och övriga, icke-räntebärande, kortfristiga skulder och leverantörsskulder uppgick till 117,6 MSEK (91,2).

Leasingskulder per den 31 mars uppgick till 24,4 MSEK (36,1) varav 13,0 MSEK (23,5) långfristiga och 11,4 MSEK (12,6) kortfristiga.

Nettoskulden uppgick per den 31 mars till 20,0 MSEK att jämföra med föregående år med en nettokassa om 3,2 MSEK.

Uppskjutna skatteskulder uppgick per den 31 mars till 10,0 MSEK (15,1).

Långfristiga avsättningar avser direktpension om 3,9 MSEK (3,3).

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Boules verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Boule arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns, samt med den riskinventering som ligger till grund för att upptäcka nya risker och osäkerhetsfaktorer. Arbetet sker systematiskt och internt samordnat med syftet att synliggöra risker samt begränsa riskexponeringen och en eventuell påverkan om en risk aktualiseras. För närvarande bedöms de främsta riskerna och osäkerheterna finnas inom; regulatoriska risker, produktportföljsrisker, distributörsrisker, produktions-och kvalitetsrisker, piratkopierade reagenser, prispress, leverantörsrisker, marknadsrisker och konkurrens, mutor och korruption, valutarisker, IT-säkerhet och IT-system, finansieringsrisker och framtida kassaflöden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, beroende av nyckelpersoner, samt effekterna av covid-19.

Boule är idag exponerat för valutakursförändringar. +/- 10 procent på kursen USD/SEK påverkar omsättningen med +/- MSEK 20 och rörelseresultatet med +/- MSEK 4. Boule arbetar ständigt med att operationellt minska koncernens valutaexponering.

För en utförligare beskrivning se avsnittet risker och möjligheter sidan 36 i årsredovisningen för 2021.

Osäkerheter med anledning av kriget i Ukraina

Under helåret 2021 uppgick Boules försäljning i Östereuropa till 13 procent av nettoomsättningen, där merparten avsåg Ryssland. Under första kvartalet uppgick försäljningen till 13 procent (13 %) av nettoomsättningen. Bolaget har medarbetare i Ryssland samt en produktionsanläggning för förbrukningsvaror som distribueras till den ryska marknaden. Framtida försäljning i Österuropa är mycket osäker givet kriget i Ukraina och gällande sanktioner gentemot Ryssland. Bolaget bevakar utvecklingen löpande.

Covid-19

Spridningen av Covid-19 har för Boule liksom för andra företag inneburit nya utmaningar till följd av nedstängning av många marknader. Initialt minskade sjukvårdsbesöken radikalt och därmed också antalet blodprovstagningar och även nyförsäljning av instrument då vårdgivarna prioriterade covid-19-patienter, men både försäljningen och orderingången har återhämtat sig under 2022.

Nedstängningarna av marknaden påverkade även försörjningen av komponenter och råvaror samt kundlogistiken på grund av brister på transportkapacitet och hinder i samband med stängning av gränser. Störningarna i försörjningskedjan eskalerade under 2021. För att dämpa dessa effekter arbetar Boule nära koncernens underleverantörer, designar om komponenter samt säkerställer lång framförhållning beträffande leveransplanering.

Bedömningen är att fortsatt att framtida försäljningspåverkan och leveransförmåga är svår, då det fortsatt finns osäkerhet relaterat till återhämtning av marknader, nya nedstängningar samt störningar i leveranskedjan. På längre sikt är bedömningen dock en fortsatt stabil tillväxt för den decentraliserade patientnära marknaden som Boule adresserar.

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under delårsperioden som påverkat koncernens ställning och resultat. 

Väsentliga händelser under delårsperiodens utgång

Det finns inga väsentliga händelser att rapportera under rapportperioden.

Händelser efter delårsperiodens utgång

Annette Colin tillträdde CFO-rollen den 4:e april 2022.

Moderbolaget

Boule Diagnostics AB (publ) org nr 556535-0252 är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga, Sverige.

Intäkterna i moderbolaget är hänförliga till koncerngemensamma tjänster.

Risker och osäkerheter i moderbolaget sammanfaller indirekt med koncernens.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen har under kvartalet varit 225 (213) varav 6 (7) i moderbolaget. Fördelat per land var medelantalet i Sverige 122 (121), USA 90 (81), Mexiko 2 (2), Ryssland 11 (9). Medelantalet kvinnor i koncernen var 101 (94) och medelantalet män var 124 (119). Medarbetare i länder där Boule inte har en legal enhet inkluderas inte i antalet anställda då de är anställda via externa bolag och inkluderas istället som konsultkostnad. 

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i Boule Diagnostics AB är 19 416 552 och har varit oförändrat under 2022. Efter full utspädning uppgår antalet aktier till 19 949 349.

Aktieägare per 31 mars 2022 (enl. Euroclear)  Antal aktier
31 mars
Andel av
kapital/röster
Svolder AB 2 414 194 12,4 %
AB Grenspecialisten 2 274 332 11,7 %
Thomas Eklund inkl bolag 1 956 055 10,1 %
Swedbank Robur Fonder AB 1 929 181 9,9 %
Nordea Fonder 1 786 223 9,2 %
Tredje AP-fonden 1 625 771 8,4 %
Länsförsäkringar Fonder 470 685 2,4 %
Andra AP-Fonden 684 974 3,5 %
Skandinaviska Enskilda Banken UK 565 879 2,9 %
Société Générale 463 234 2,4 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic 496 270 2,6 %
CBNY-Norges Bank 284 988 1,5 %
Fondita Nordic 354 000 1,8 %
Övriga aktieägare (2702 st) 4 110 766 21,2 %
Totalt antal aktier 19 416 552 100,0 %
     
     

Optionsprogram

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören och nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja verkställande direktörens och nyckelpersoners motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna har tilldelats och på marknadsmässiga villkor förvärvats av anställda. Marknadsvärdet har fastställts genom Black & Scholes optionsvärdering.

För den händelse optionsinnehavarens anställning upphör ska optionerna hembjudas till Boule, som kan välja att nyttja rätten till hembud. Styrelsen har beslutat att nyttja rätten till hembud mot tidigare anställda som förvärvat optioner i programmet från 2019, varmed återköp har skett av 110 638 optioner sedan tilldelning. Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna i programmen.

 

  Utestående optioner    
Utestående program VD Nyckel- personer Totalt Motsvarande aktier Andel av totalt antal aktier Lösenkurs Lösenperiod
2019/2022 0 352 797 352 797 352 797 1,8 % 67,50 1 juni 2022-
30 dec 2022
2020/2023 130 000 50 000 180 000 180 000 0,9 % 86,70 1 juni 2023-
30 dec 2023
  130 000 402 797 532 797        
               

  

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Stockholm 4 maj 2022

Boule Diagnostics AB 

Peter Ehrenheim
Styrelsens ordförande

Thomas Eklund
Styrelseledamot

Karin Dahllöf
Styrelseledamot

Jon Risfelt
Styrelseledamot

Charlotta Falvin
Styrelseledamot

Yvonne Mårtensson
Styrelseledamot

Torben Jörgensen
Styrelseledamot

Jesper Söderqvist
Verkställande Direktör

  

 

Revisorsgransking

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Senast uppdaterad: 2022-05-03 14:20:19 av Kenni Christoffersen