Rapport över finansiell ställning för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 31 dec 2021 31 dec 2020
TILLGÅNGAR    
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Immateriella tillgångar    
Aktiverade utvecklingsutgifter 162,9 115,6
Goodwill 78,7 72,9
Summa immateriella tillgångar 241,6 188,5
     
Materiella anläggningstillgångar    
Nyttjanderättstillgångar 26,8 34,9
Maskiner och andra tekniska anläggningar 6,1 4,7
Inventarier, verktyg och installationer 11,2 11,0
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3,2 4,2
Summa materiella anläggningstillgångar 47,4 54,7
     
Finansiella anläggningstillgångar    
Övr finansiella anläggningstillgångar 3,8 3,0
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 36,8 36,8
Summa finansiella anläggningstillgångar 40,7 39,8
Summa anläggningstillgångar 329,7 283,1
     
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Varulager    
Råvaror och förnödenheter 30,4 35,8
Varor under tillverkning 4,5 3,9
Färdiga varor och handelsvaror 24,1 14,8
Summa varulager 59,0 54,5
     
Kortfristiga fordringar    
Skattefordringar 4,0 3,0
Kundfordringar 48,2 33,2
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 79,7 60,4
Övriga fordringar 7,8 3,5
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 5,5 8,9
Summa kortfristiga fordringar 145,2 109,1
     
Likvida medel 38,2 33,0
Summa omsättningstillgångar 242,4 196,6
SUMMA TILLGÅNGAR 572,0 479,7
     
     
MSEK 31 dec 2021 31 dec 2020
EGET KAPITAL OCH SKULDER    
EGET KAPITAL    
Aktiekapital 4,9 4,9
Övrigt tillskjutet kapital 202,4 202,4
Omräkningsreserv 17,0 3,1
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 71,5 58,9
Summa eget kapital 295,7 269,3
     
SKULDER    
Långfristiga skulder    
Långfristiga räntebärande skulder 16,0 1,8
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 19,7 16,0
Långfristiga leasingskulder /hyra 14,9 23,8
Avsättningar 3,9 3,3
Uppskjutna skatteskulder 10,5 12,8
Summa långfristiga skulder 65,1 57,7
     
Kortfristiga skulder    
Kortfristiga räntebärande skulder 12,3 10,3
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 79,8 61,2
Kortfristig leasingskuld/Hyra 12,7 12,3
Leverantörsskulder 41,2 29,4
Skatteskulder 6,7 3,3
Övriga skulder 20,8 6,5
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 36,4 28,7
Kortfristiga Avsättningar 1,5 1,1
Summa kortfristiga skulder 211,2 152,7
     
Summa skulder 276,3 210,4
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 572,0 479,7

 

Senast uppdaterad: 2022-03-04 16:03:51 av Alexander Paziraei