Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK okt-dec 2021 okt-dec 2020 jan-dec 2021 jan-dec 2020
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 13,8 −41,6 36,0 −5,9
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3,6 48,8 19,3 52,9
Erhållen ränta 0,8 0,0 1,4 0,4
Erlagd ränta −1,8 −0,9 −5,5 −4,3
Betald inkomstskatt 3,6 −0,2 −4,7 −4,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 20,0 6,1 46,5 38,5
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager −0,4 −2,7 −3,0 −1,4
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar −8,3 16,4 −14,4 14,5
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) −9,3 9,3 −19,3 27,3
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 9,7 −3,7 33,4 −3,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,8 25,3 43,2 75,2
         
Investeringsverksamheten        
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −0,7 −1,4 −3,1 −4,6
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter −15,3 −12,6 −53,2 −41,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten −16,0 −14,0 −56,4 −46,0
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna/ Amortering av lån −0,9 −1,7 19,1 11,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) 13,9 −11,6 22,3 −23,5
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder −4,1 −0,0 −3,1 8,7
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing −3,0 −2,7 −11,8 −11,1
Utdelning 0,0 0,0 −10,7 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5,9 −16,0 15,8 −14,9
         
Periodens kassaflöde 1,6 −4,7 2,5 14,4
Likvida medel vid periodens början 35,7 39,6 33,0 21,6
Valutakursdifferens i likvida medel 0,7 −1,9 2,5 −2,9
Likvida medel vid periodens slut 38,0 33,0 38,0 33,0
Senast uppdaterad: 2022-03-04 16:07:06 av Alexander Paziraei