Balansräkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK 31 dec 2021 31 dec 2020
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    
Immateriella tillgångar    
Aktiverade utvecklingsutgifter 0,8 1,1
Summa immateriella tillgångar 0,8 1,1
     
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 0,1 0,2
Summa materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2
     
Finansiella anläggningstillgångar    
Andelar i koncernföretag 155,3 155,3
Andelar i intressebolag 0,0 0,0
Övr finansiella anläggningstillgångar 3,1 2,6
Uppskjutna skattefordringar 0,1 0,1
Summa finansiella anläggningstillgångar 158,5 158,1
Summa anläggningstillgångar 159,4 159,3
     
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    
Skattefordringar 0,9 1,1
Fordringar på koncernföretag 1,0 21,3
Övriga fordringar 0,9 0,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1,9 1,5
Summa kortfristiga fordringar 4,7 24,8
     
Kassa och bank 0,5 0,8
Summa omsättningstillgångar 5,2 25,6
SUMMA TILLGÅNGAR 164,6 184,9
     
EGET KAPITAL    
  147,0 157,8
SKULDER    
Långfristiga skulder    
Övriga avsättningar 3,9 3,3
Summa långfristiga skulder 3,9 3,3
     
Kortfristiga skulder    
Leverantörsskulder 4,1 4,3
Skulder till koncernföretag 3,6 14,0
Övriga skulder 0,4 0,7
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 5,6 4,8
Summa kortfristiga skulder 13,7 23,9
Summa skulder 17,6 27,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 164,6 184,9
Senast uppdaterad: 2022-03-15 12:52:59 av Alexander Paziraei