Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK okt-dec 2021 okt-dec 2020 jan-dec 2021 jan-dec 2020
Nettoomsättning 4,7 5,1 26,0 24,1
Administrationskostnader −5,4 −5,6 −22,9 −23,1
Övriga rörelsekostnader −0,6 −0,3 −3,1 −1,5
Rörelseresultat −1,2 −0,8 0,0 −0,5
         
Anteciperad utdelning från dotterbolag 0,0 21,0 0,0 21,0
Förlust från Intressebolag 0,0 0,0 0,0 −54,4
Resultat från finansiella poster −0,0 −0,0 −0,0 −0,0
Resultat efter Finansnetto −1,2 20,2 −0,0 −33,9
         
Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat före skatt −1,2 20,2 −0,0 −33,9
         
Skatt −0,1 0,1 −0,1 0,1
Periodens resultat −1,4 20,3 −0,1 −33,8

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.

Senast uppdaterad: 2022-03-04 16:10:04 av Alexander Paziraei