Koncernens utveckling oktober–december 2021

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 140,3 MSEK (92,7), vilket motsvarar en ökning med 51,4 procent. Det är den högsta försäljningen i ett enskilt kvartal. Omsättningen ökade med 50,3 procent justerat för förändring av valutakursen på USD och EUR. Försäljning av instrument ökade med 45 procent, försäljning av förbrukningsvaror ökade med 47 procent och försäljningen av OEM och CDS-Brand ökade med 102 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Ökad tillväxt är ett resultat av ökad vaccinationsgrad och därmed släppta restriktioner i många länder och tillväxt i samtliga regioner. Tillväxten i USA är framförallt driven av OEM-affären och tillväxten i Asien är driven av stark försäljning i Indien där vi såg en ökning av både instrument och förbrukningsvaror.

Ackumulerad nettoomsättning för perioden januari till december uppgick till 463,3 MSEK (400,5), vilket motsvarar en ökning med 15,7 procent och 20,8 procent justerat för förändring av valutakurser.

Nettoomsättning per region, MSEK okt-dec 2021 okt-dec 2020 förändr. jan-dec 2021 jan-dec 2020 förändr.
USA 43,6 28,9 51 % 152,6 128,3 19 %
Asien 39,6 28,5 39 % 121,3 104,0 17 %
Östeuropa 18,9 10,6 78 % 61,1 55,6 10 %
Latinamerika 8,3 5,0 68 % 37,7 32,8 15 %
Västeuropa 10,8 10,6 3 % 32,2 36,0 −10 %
Afrika / Mellanöstern 19,0 9,1 108 % 58,4 43,8 33 %
Summa 140,3 92,7 51 % 463,3 400,5 16 %
             
Nettoomsättning per produkt, MSEK            
Instrument 44,8 31,0 45 % 148,7 120,7 23 %
Förbrukningsvaror egna instrument 59,6 40,5 47 % 193,5 179,7 8 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 26,1 12,9 102 % 84,7 62,5 35 %
Övrigt 9,7 8,2 18 % 36,5 37,6 −3 %
Summa 140,3 92,7 51 % 463,3 400,5 16 %

Bruttoresultat

Bruttoresultatet under fjärde kvartalet uppgick till 57,9 MSEK (39,2) och bruttomarginalen uppgick under perioden till 41,2 procent (42,3). Bruttomarginalen påverkas negativt av region- och produktmix med hög andel instrumentförsäljning till Asien samt hög andel OEM-försäljning, samt ökade kostnader i leveranskedjan till följd av komponentbrist och logistikutmaningar. 

Dynamisk graf: Omsättning samt bruttoresultat, rullande 12 månader

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 44,6 MSEK (78,6). Rörelsekostnaderna föregående år, exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar motsvarande 40,0 MSEK som belastade forskning och utveckling, uppgick till 38,6 MSEK. Jämfört med föregående år är försäljningskostnaderna under perioden högre och inkluderar kostnader för mässa, ökade resekostnader och kostnader för att stärka organisationen. 

Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kostnader för kvalitetsorganisationen, som belastat resultatet uppgick till 12,3 MSEK (51,3), vilket motsvarar 8,8 procent (55,4) av nettoomsättningen. Även utveckling påverkas av komponentbrister och inkluderar kostnader för omdesign av komponenter. Utgifter för produktutveckling har aktiverats med 15,3 MSEK (11,2). Totala utgifter för forskning och utveckling motsvarar 19,7 procent (67,5) av nettoomsättningen.

Nettot av övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader uppgick under perioden till totalt 0,5 MSEK (-2,2) och består av positiva respektive negativa valutakursförändringar.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 13,8 MSEK (-41,6) motsvararande en rörelsemarginal på 9,9 procent (-44,9). Rörelseresultatet föregående år, exklusive nedskrivning av immateriella tillgångar, uppgick till -1,6 MSEK och en rörelsemarginal på -1,7 procent. Rörelsemarginalen exklusive aktiverade utgifter för utveckling uppgick under fjärde kvartalet till -1,1 procent (-57,1).

Inventering av installerad bas

Under året har vi tillsammans med våra distributörer genomfört en inventering av vår installerade bas av instrument. I stort sett så har våra tidigare antaganden om livslängd och användning av instrumenten bekräftats. Vi ser att den genomsnittliga livslängden är något lägre i visa regioner än det globala snittet på 8 år samt att mindre kliniker med väldigt låga testvolymer har slagits ut under pandemin. Detta resulterar i en justering av den uppskattade livslängden för instrument från tidigare 8 år till 7,5 år från och med 2021. Vid utgången av 2021 uppskattas aktiv installerad bas till 28 600 och under året utfördes 140+ miljoner tester på Boule instrument.

Dynamisk graf: Bedömd aktiv installerad instrumentbas

¹ Estimerad aktiv installerad bas baseras på en uppskattad livslängd för instrumenten om 8 år, ändrad till 7,5 år från 2021.

² Ackumulerat antal sålda instrument sedan 2006 uppgår per den 31 december 2021 till 44 637.

³ Antal sålda instrument 2021 avser försäljning per rullande 12 månader.

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till -2,3 MSEK (0,7).

Resultat

Resultat före skatt uppgick till 11,5 MSEK (-41,0). Periodens resultat uppgick till 17,3 MSEK (-32,6).

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under fjärde kvartalet uppgick till 11,8 MSEK (25,3). Det operativa kassaflödet under kvartalet påverkades negativt av ökade kundfodringar som ett resultat av ökad omsättning. En stor del av kundfordringarna har garanterats och belånats av EKN varför även räntebärande skulder ökat. Nettot av kundfordringar och belånade kundfordringar under perioden var -3,7 MSEK.

Exportkreditnämnden (EKN) garanterar en del av Boules kundfordringar till 75–95 procent av de aktuella fordringarnas totalbelopp. Fordringar kan belånas och skulderna redovisas då som räntebärande skulder. Förändringen av kundfordringar garanterade av EKN inkluderas i kassaflödet från den löpande verksamheten, medan förändringen av övriga räntebärande skulder redovisas under finansieringsverksamheten i kassaflödet.

Periodens kassaflöde uppgick till 1,6 MSEK (-4,7) och likvida medel per den 31 december 2021 uppgick till 38,0 MSEK (33,0).

Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkräkningskrediter, uppgick per den 31 december 2021 till 89,0 MSEK (83,1). 

Investeringar

Totala investeringar uppgick till 16,0 MSEK (14,0), varav 15,3 MSEK (11,2) avser investeringar i framtida produktplattform.

Eget kapital och skulder

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 december 2021 till 295,7 MSEK (269,3) och soliditeten till 52 procent (56).

De räntebärande skulderna exklusive leasing avser primärt belåning av kundfordringar garanterade av EKN och uppgick per den 31 december 2021 totalt till 127,8 MSEK (89,4). Av dessa var 35,8 MSEK (17,8) långfristiga och 92,1 MSEK (71,5) kortfristiga. Per den 31 december 2021 nyttjades checkräkningskrediten med 6,3 MSEK (9,5) och övriga, icke-räntebärande, kortfristiga skulder och leverantörsskulder uppgick till 106,4 MSEK (68,9).

Leasingskulder om 27,6 MSEK (36,1) redovisas per den 31 december 2021 varav 14,9 MSEK (23,8) är långfristiga och 12,7 MSEK (12,3) är kortfristiga.

Nettoskulden uppgick per den 31 december 2021 till 0,7 MSEK (-4,7).

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder uppgick per den 31 december 2021 till 0,0 MSEK (0,0) respektive 10,5 MSEK (12,8).

Långfristiga avsättningar avser avsättning till direktpension om 3,9 MSEK (3,3).


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Boules verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Boule arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns, samt med den riskinventering som ligger till grund för att upptäcka nya risker och osäkerhetsfaktorer. Arbetet sker systematiskt och internt samordnat med syftet att synliggöra risker samt begränsa riskexponeringen och en eventuell påverkan om en risk aktualiseras. För närvarande bedöms de främsta riskerna och osäkerheterna finnas inom; regulatoriska risker, produktportföljsrisker, distributörsrisker, produktions-och kvalitetsrisker, piratkopierade reagenser, prispress, leverantörsrisker, marknadsrisker och konkurrens, mutor och korruption, valutarisker, IT-säkerhet och IT-system, finansieringsrisker och framtida kassaflöden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, beroende av nyckelpersoner, samt effekterna av covid-19.

Boule är idag exponerat för valutakursförändringar. +/- 10 procent på kursen USD/SEK påverkar omsättningen med +/- MSEK 20 och rörelseresultatet med +/- MSEK 4. Boule arbetar ständigt med att operationellt minska koncernens valutaexponering.

För en utförligare beskrivning av riskerna samt riskhantering och relaterade möjligheter se årsredovisningen för 2020. Jämfört med årsredovisningen bedöms riskerna vara oförändrade med tillägg för ökat instabilt politiskt läge i Ryssland samt uppdateringen kring effekterna av covid-19 som presenteras nedan.

Covid-19

Boule står liksom andra företag inför nya utmaningar i och med spridningen av covid-19. Under pandemin har försäljningen bromsats upp till följd av nedstängning av många marknader då vanliga sjukvårdsbesök minskat radikalt med resultatet att färre blodprover tagits. Längden av nedstängning av nyckelmarknader blir avgörande för påverkan på försäljning av förbrukningsvaror framåt. Även nyförsäljning av instrument har tidvis stoppats då vårdgivarna har koncentrerat sig på hantering av covid-19-patienter. Problem har och uppstår fortsatt  gällande brist på komponenter och råvaror samt logistiken till kund på grund av brist på transportkapacitet och hinder i samband med stängning av gränser. Störningarna i försörjningskedjan har eskalerat under 2021, vilket kan leda till kortare eller längre produktionsstopp. Boule arbetar aktivt för att dämpa effekterna genom att arbeta nära koncernens underleverantörer, omdesign av komponenter samt planera och boka leveranser med lång framförhållning.

Både försäljning och orderingång har återhämtat sig under 2021, men framtida försäljningspåverkan och leveransförmåga är svårbedömd då det finns en fortsatt osäkerhet relaterat till både återhämtning av marknader, nya nedstängningar samt störningar i leveranskedjan. På längre sikt ser vi en fortsatt stabil tillväxt för den decentraliserade patientnära marknaden som Boule adresserar. 

Transaktioner med närstående

Inga transaktioner med närstående har skett under delårsperioden som påverkat koncernen ställning och resultat. 

Väsentliga händelser under delårsperiodens utgång

CFO Christina Rubenhag har beslutat att lämna sin tjänst för att tillträda som CFO i AddLife.

Händelser efter delårsperiodens utgång

Annette Colin utses till ny CFO med tillträde den 4:e april 2022. Annette har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar som VD, CFO, COO och koncernredovisningschef inklusive mer än 15 år inom Life Science. 

Moderbolaget

Boule Diagnostics AB (publ) org nr 556535-0252 är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga, Sverige.

Intäkterna i moderbolaget är hänförliga till koncerngemensamma tjänster.

Risker och osäkerheter i moderbolaget sammanfaller indirekt med koncernens.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen har under det fjärde kvartalet varit 219 (219) varav 7 (7) i moderbolaget. Fördelat per land var medelantalet i Sverige 120 (124), USA 86 (84), Mexiko 2 (2), Ryssland 12 (9). Medelantalet kvinnor i koncernen var 97 (94) och medelantalet män var 123 (125). Medarbetare i länder där Boule inte har en legal enhet inkluderas inte i antalet anställda då de är anställda via externa bolag och inkluderas istället som konsultkostnad. 

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i Boule Diagnostics AB är 19 416 552 och har varit oförändrat under 2021. Efter full utspädning uppgår antalet aktier till 19 949 349.

Aktieägare per 31 december 2021 (enl. Euroclear)  Antal aktier
31 december
Andel av
kapital/röster
Svolder AB 2 414 194 12,4 %
AB Grenspecialisten 2 274 332 11,7 %
Thomas Eklund inkl bolag 1 956 055 10,1 %
Swedbank Robur Fonder AB 1 940 000 10,0 %
Nordea Fonder 1 793 608 9,2 %
Tredje AP-fonden 1 625 771 8,4 %
Länsförsäkringar Fonder 769 531 4,0 %
Andra AP-Fonden 684 974 3,5 %
Skandinaviska Enskilda Banken UK 565 879 2,9 %
Société Générale 510 539 2,6 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic 496 270 2,6 %
CBNY-Norges Bank 400 000 2,1 %
Fondita Nordic 354 000 1,8 %
Övriga aktieägare (2426 st) 3 631 399 18,7 %
Totalt antal aktier 19 416 552 100,0 %
     
     

Optionsprogram

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören och nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja verkställande direktörens och nyckelpersoners motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna har tilldelats och på marknadsmässiga villkor förvärvats av anställda. Marknadsvärdet har fastställts genom Black & Scholes optionsvärdering.

För den händelse optionsinnehavarens anställning upphör ska optionerna hembjudas till Boule, som kan välja att nyttja rätten till hembud. Styrelsen har beslutat att nyttja rätten till hembud mot tidigare anställda som förvärvat optioner i programmet från 2019, varmed återköp har skett av 110 638 optioner sedan tilldelning. Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna i programmen.

 

  Utestående optioner    
Utestående program VD Nyckel- personer Totalt Motsvarande aktier Andel av totalt antal aktier Lösenkurs Lösenperiod
2019/2022 0 352 797 352 797 352 797 1,8 % 67,50 1 juni 2022-
30 dec 2022
2020/2023 130 000 50 000 180 000 180 000 0,9 % 86,70 1 juni 2023-
30 dec 2023
  130 000 402 797 532 797        
               

 

Utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 0,55 (0,55) per aktie för 2021, motsvarande 45,9 (37,3) procent av periodens resultat. Bolagets utdelningspolicy innebär att utdelningen långsiktigt ska motsvara 25 till 50 procent av föregående års resultat, beaktat bolagets likviditet.

Årsredovisningen 2021

Årsredovisningen för 2021 publiceras den 14 april 2022 och kommer då att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.boule.com. Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras före årsstämman den 5 maj och finnas tillgänglig på bolagets engelskspråkiga hemsida www.boule.com.

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Stockholm 3 februari 2022

Boule Diagnostics AB 

Peter Ehrenheim
Styrelsens ordförande

Thomas Eklund
Styrelseledamot

Karin Dahllöf
Styrelseledamot

Jon Risfelt
Styrelseledamot

Charlotta Falvin
Styrelseledamot

Yvonne Mårtensson
Styrelseledamot

Torben Jörgensen
Styrelseledamot

Jesper Söderqvist
Verkställande Direktör

  

 

Revisorsgransking

Detta bokslutskommuniké har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Senast uppdaterad: 2022-03-22 00:15:43 av Alexander Paziraei