Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräknings- reserv Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital  
INGÅENDE EGET KAPITAL 2020-01-01 4,9 201,7 19,5 106,9 332,9  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       -48,0 -48,0  
Periodens övriga totalresultat     -16,3   -16,3  
Periodens totalresultat     -16,3 -48,0 -64,3  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram   0,7     0,7  
Utdelning       0,0 0,0  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2020-12-31 4,9 202,4 3,1 58,9 269,3  
             
             
INGÅENDE EGET KAPITAL 2021-01-01 4,9 202,4 3,1 58,9 269,3  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       23,3 23,3  
Periodens övriga totalresultat     13,9   13,9  
Periodens totalresultat     13,9 23,3 37,1  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram   0,0     0,0  
Utdelning       -10,7 -10,7  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2021-12-31 4,9 202,4 17,0 71,5 295,7  
             
             
             
             
             
             
             
             
Senast uppdaterad: 2022-03-04 16:05:37 av alexander@paziraei.com