Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK okt-dec 2021 okt-dec 2020 jan-dec 2021 jan-dec 2020
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 13,8 -41,6 36,0 -5,9
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3,6 48,8 19,3 52,9
Erhållen ränta 0,8 0,0 1,4 0,4
Erlagd ränta -1,8 -0,9 -5,5 -4,3
Betald inkomstskatt 3,6 -0,2 -4,7 -4,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 20,0 6,1 46,5 38,5
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager -0,4 -2,7 -3,0 -1,4
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar -8,3 16,4 -14,4 14,5
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) -9,3 9,3 -19,3 27,3
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 9,7 -3,7 33,4 -3,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,8 25,3 43,2 75,2
         
Investeringsverksamheten        
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -0,7 -1,4 -3,1 -4,6
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter -15,3 -12,6 -53,2 -41,4
Kassaflöde från investeringsverksamheten -16,0 -14,0 -56,4 -46,0
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna/ Amortering av lån -0,9 -1,7 19,1 11,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) 13,9 -11,6 22,3 -23,5
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder -4,1 0,0 -3,1 8,7
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing -3,0 -2,7 -11,8 -11,1
Utdelning 0,0 0,0 -10,7 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 5,9 -16,0 15,8 -14,9
         
Periodens kassaflöde 1,6 -4,7 2,5 14,4
Likvida medel vid periodens början 35,7 39,6 33,0 21,6
Valutakursdifferens i likvida medel 0,7 -1,9 2,5 -2,9
Likvida medel vid periodens slut 38,0 33,0 38,0 33,0
Senast uppdaterad: 2022-03-04 16:07:06 av alexander@paziraei.com