Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Not okt-dec 2021 okt-dec 2020 jan-dec 2021 jan-dec 2020
Nettoomsättning   140,3 92,7 463,3 400,5
Kostnad för sålda varor   -82,4 -53,4 -264,7 -223,3
Bruttoresultat   57,9 39,2 198,6 177,2
Bruttomarginal   41,2 % 42,3 % 42,9 % 44,2 %
           
Övriga rörelseintäkter   3,1 2,6 8,5 29,5
Försäljningskostnader   -25,1 -20,5 -88,7 -82,9
Administrationskostnader   -7,2 -6,8 -31,5 -28,0
Forsknings- och utvecklingskostnader¹   -12,3 -51,3 -43,3 -83,1
Övriga rörelsekostnader   -2,5 -4,8 -7,7 -18,5
Rörelseresultat   13,8 -41,6 36,0 -5,9
Rörelsemarginal   9,9 % -44,9 % 7,8 % -1,5 %
           
Finansiella intäkter   0,8 1,6 1,4 1,5
Finansiella kostnader   -3,1 -0,9 -8,6 -4,3
Resultat från intressebolag   0,0 0,0 0,0 -40,3
Finansnetto   -2,3 0,7 -7,2 -43,1
Resultat före skatt   11,5 -41,0 28,8 -49,0
           
Inkomstskatt   5,8 8,4 -5,5 1,1
Periodens resultat   17,3 -32,6 23,3 -48,0
           
ÖVRIGT TOTALRESULTAT          
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat          
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag   4,6 -11,5 13,9 -16,3
Summa övrigt totalresultat   4,6 -11,5 13,9 -16,3
           
Summa totalresultat för perioden   21,9 -44,1 37,1 -64,3
           
Resultat per aktie, före utspädning, SEK   0,89 -1,68 1,20 -2,47
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK   0,87 -1,63 1,17 -2,40

Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.

¹ Varav nedskrivningen av förvärvad laserteknologi och relaterade aktiverade kostnader står för 40,0 MSEK under fjärde kvartalet 2020.

Senast uppdaterad: 2022-03-04 15:53:03 av alexander@paziraei.com