Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK okt-dec 2021 okt-dec 2020 jan-dec 2021 jan-dec 2020
Nettoomsättning 4,7 5,1 26,0 24,1
Administrationskostnader -5,4 -5,6 -22,9 -23,1
Övriga rörelsekostnader -0,6 -0,3 -3,1 -1,5
Rörelseresultat -1,2 -0,8 0,0 -0,5
         
Anteciperad utdelning från dotterbolag 0,0 21,0 0,0 21,0
Förlust från Intressebolag 0,0 0,0 0,0 -54,4
Resultat från finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat efter Finansnetto -1,2 20,2 0,0 -33,9
         
Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat före skatt -1,2 20,2 0,0 -33,9
         
Skatt -0,1 0,1 -0,1 0,1
Periodens resultat -1,4 20,3 -0,1 -33,8

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.

Senast uppdaterad: 2022-03-04 16:10:04 av alexander@paziraei.com