Noter till resultat- och balansräkning

Note 2 Pledged assets and contingent liabilities


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget
31 december, MSEK 2021 2020 2021 2020
Ställda säkerheter 204,0 165,1 6,4 5,8
Eventualförpliktelser 0,0 0,0 100,8 77,4