Bokslutskommuniké januari–december 2021

Rekordkvartal avslutade året

Kvartalet oktober-december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 140,3 MSEK (92,7), motsvarande en ökning med 51,4 procent. Justerat för förändring av valutakursen var ökningen 50,3 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick till 1 326 (834) vilket är en ökning med 59 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 11,8 MSEK (25,3).
 • Rörelseresultatet uppgick till 13,8 MSEK (-41,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,9 procent (-44,9). Rörelseresultatet föregående år inkluderade nedskrivning av immateriella tillgångar (-40,0 MSEK).
 • Resultatet efter skatt uppgick till 17,3 MSEK (-32,6).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,89 SEK (-1,68) och efter utspädning till 0,87 SEK (-1,63).

Helåret januari-december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 463,3 MSEK (400,5), motsvarande en ökning med 15,7 procent. Justerat för förändring av valutakursen var ökningen 20,8 procent.
 • Antal sålda instrument uppgick till 4 227 (3 047) vilket är en ökning med 39 procent.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 43,2 MSEK (75,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 36,0 MSEK (-5,9) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 7,8 procent (-1,5). 
 • Resultatet efter skatt uppgick till 23,3 MSEK (-48,0).
 • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1,20 SEK (-2,47) och efter utspädning till 1,17 SEK (-2,40).
 • Styrelsen föreslår en utdelning på SEK 0,55 per aktie för 2021 (0,55).
Nyckeltal okt-dec 2021 okt-dec 2020 jan-dec 2021 jan-dec 2020
Försäljningsutveckling, % 51,4 −28,3 15,7 −19,7
Nettoomsättning, MSEK 140,3 92,7 463,3 400,5
Bruttomarginal, % 41,2 42,3 42,9 44,2
Rörelseresultat, (EBIT) MSEK 13,8 −41,6 36,0 −5,9
Rörelsemarginal, (EBIT) % 9,9 −44,9 7,8 −1,5
Resultat efter skatt, MSEK 17,3 −32,6 23,3 −48,0
Nettoskuld, MSEK 0,7 −4,7 0,7 −4,7
Avkastning på eget kapital, % 6,2 −11,2 8,2 −15,9
Nettoskuld/ EBIT (R12) 0,0 0,8 0,0 0,8
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,87 −1,63 1,17 −2,40
Dynamisk graf: Omsättning samt rörelseresultat, rullande 12 månader

Q4 2020 inkl. en nedskrivning av immateriella tillgångar på 40 MSEK.

Senast uppdaterad: 2022-03-15 12:41:50 av Alexander Paziraei