Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräknings- reserv Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital  
INGÅENDE EGET KAPITAL 2023-01-01 9,7 336,8 42,5 73,6 462,5  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       7,9 7,9  
Periodens övriga totalresultat     −2,5   −2,5  
Periodens totalresultat     −2,5 7,9 5,3  
Transaktioner med aktieägarna            
Nyemission            
Kostnader för nyemission   −0,6     −0,6  
Utdelning       - -  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2023-03-31 9,7 336,2 40,0 81,4 467,3  
             
             
INGÅENDE EGET KAPITAL 2024-01-01 9,7 336,2 30,7 98,5 475,1  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       9,8 9,8  
Periodens övriga totalresultat     13,1   13,1  
Periodens totalresultat     13,1 9,8 22,9  
Transaktioner med aktieägarna            
Utdelning       - -  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2024-03-31 9,7 336,2 43,7 108,4 498,0  
             
             
             
             
             
             
             
             
Senast uppdaterad: 2024-02-26 21:45:33 av Alexander Paziraei