Boule Diagnostics

Delårsrapport
Q1 2024

Image (1)

Stark förbättring av rörelseresultatet

Trots utmanande marknadsförhållanden med osäkerheter och geopolitiska störningar på några av våra nyckelmarknader fick vi en bra start på året. Försäljningstillväxten var 3,3% med en organisk tillväxt på 5,4%. Västeuropa och Asien uppvisade en stark tillväxt, USA och Mellanöstern var stabila, medan Afrika och Latinamerika minskade.

Bruttomarginalen var oförändrad jämfört med föregående år 46,2% (46,2), med lägre marginaler på fortsatta leveranser till den strategiska kunden i Indien.

Rörelsekostnaderna var i linje med föregående år men de inkluderar en engångskostnad på 3,7 MSEK relaterad till vd-bytet. Exklusive engångskostnaden minskade rörelsekostnaderna med 7%.

Rörelsemarginalen förbättrades med 2 procentenheter till 10,5% (8,5). Exklusive engångskostnaden förbättrades rörelsemarginalen med  4,4  procentenheter till 12,9% och rörelseresultatet ökade med 58%. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 12 MSEK (-9). Likviditeten stärktes under kvartalet och likvida medel var 41 MSEK. Likvida medel och tillgängliga kreditfaciliteter uppgick till 100 MSEK.

KVARTALET I KORTHET

OMSÄTTNING, MSEK
147.8
BRUTTOMARGINAL
46.2
%
RÖRELSERESULTAT, MSEK
15.4
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN, MSEK
12.5

Nettoomsättning per region

Nettoomsättning per produkt

Patientnära diagnostik

Blodcellsräkning är den vanligast förekommande testen inom in vitro diagnostik. Det decentraliserade och patientnära hematologisegmentet har ett uppskattat marknadsvärde på dryga 8 miljarder SEK medan motsvarande segment för veterinärmarknaden värderas till ca 2,6 miljarder SEK.

Map

200
+

distributörer i 100 länder

8
MILJARDER SEK

Adresserbar marknad Human

150
MILJONER

Test per år

DETTA ÄR BOULE DIAGNOSTICS

Boule Diagnostics AB är ett globalt diagnostikbolag specialiserat på patientnära, decentraliserad bloddiagnostik och är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik. Bolaget riktar sig främst mot små och medelstora sjukhus, kliniker, laboratorier, veterinärmottagningar, samt andra diagnostikbolag.