Rapport över finansiell ställning för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 2024 31 mar 2023 31 dec 2023
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar      
Aktiverade utvecklingsutgifter 311,7 238,7 293,6
Goodwill 89,6 87,6 85,4
Summa immateriella tillgångar 401,3 326,3 379,0
       
Materiella anläggningstillgångar      
Nyttjanderättstillgångar 21,1 33,2 23,5
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7,7 6,8 7,0
Inventarier, verktyg och installationer 9,9 12,2 9,9
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3,7 1,7 3,9
Summa materiella anläggningstillgångar 42,5 53,9 44,3
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Övr finansiella anläggningstillgångar 4,2 3,8 3,2
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 53,7 46,5 48,6
Summa finansiella anläggningstillgångar 57,9 50,3 51,9
Summa anläggningstillgångar 501,6 430,5 475,2
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Varulager      
Råvaror och förnödenheter 29,5 38,0 24,0
Varor under tillverkning 6,3 6,1 5,2
Färdiga varor och handelsvaror 32,4 36,7 33,2
Summa varulager 68,2 80,7 62,4
       
Kortfristiga fordringar      
Skattefordringar 6,5 6,6 7,8
Kundfordringar 69,9 83,3 60,6
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 94,3 79,0 93,2
Övriga fordringar 6,7 9,9 6,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9,1 11,3 11,9
Summa kortfristiga fordringar 186,7 190,2 180,2
       
Likvida medel 40,9 62,6 37,3
Summa omsättningstillgångar 295,8 333,5 279,9
SUMMA TILLGÅNGAR 797,4 764,0 755,1
       
       
MSEK 31 mar 2024 31 mar 2023 31 dec 2023
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
EGET KAPITAL      
Aktiekapital 9,7 9,7 9,7
Övrigt tillskjutet kapital 336,2 336,2 336,2
Omräkningsreserv 43,7 40,0 30,7
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 108,4 81,4 98,5
Summa eget kapital 498,0 467,3 475,1
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Långfristiga räntebärande skulder 20,0 28,5 20,0
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 45,4 29,3 37,7
Långfristiga leasingskulder 8,0 19,2 10,9
Avsättningar 3,4 3,1 3,4
Uppskjutna skatteskulder 6,3 8,8 4,9
Summa långfristiga skulder 83,1 89,0 77,0
       
Kortfristiga skulder      
Kortfristiga räntebärande skulder 12,0 12,7 12,1
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 79,7 79,0 72,4
Kortfristig leasingskuld 13,3 13,2 13,0
Leverantörsskulder 38,3 41,6 35,7
Skatteskulder 8,1 9,4 5,9
Övriga skulder 21,6 12,2 22,3
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 42,2 38,2 40,5
Kortfristiga Avsättningar 1,1 1,5 1,1
Summa kortfristiga skulder 216,3 207,7 203,0
       
Summa skulder 299,4 296,7 280,0
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 797,4 764,0 755,1

 

Senast uppdaterad: 2024-02-26 21:45:33 av Alexander Paziraei