Koncernens utveckling januari-mars 2024

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 147,8 MSEK (143,1) vilket motsvarar en ökning med 3,3 procent. Den organiska tillväxten om 5,4 procent beror främst på fler sålda instrument i Indien och fler sålda instrument inom veterinärsegmentet. Försäljningen av antalet instrument ökade med 32,5 procent och nettoomsättningen av instrument ökade med 19,7 procent. 

 

Nettoomsättning per region, MSEK jan-mar 2024 jan-mar 2023 förändr. apr 23 - mar 24 apr 22 - mar 23 förändr.
USA 46,3 48,6 −5 % 196,8 215,4 −9 %
Asien 49,2 44,9 10 % 173,7 151,2 15 %
Östeuropa 14,8 8,8 69 % 44,6 54,0 −17 %
Latinamerika 11,0 13,8 −20 % 48,7 47,0 4 %
Västeuropa 14,7 9,2 60 % 56,3 42,9 31 %
Afrika / Mellanöstern 11,7 17,8 −34 % 55,9 71,8 −22 %
Summa 147,8 143,1 3 % 576,0 582,4 −1 %
             
Nettoomsättning per produkt, MSEK            
Instrument 49,4 41,3 20 % 191,6 159,6 20 %
Förbrukningsvaror egna instrument 56,7 61,7 −8 % 228,4 248,9 −8 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS Brand 27,8 29,5 −6 % 112,3 134,4 −16 %
Övrigt 14,0 10,7 30 % 43,7 39,4 11 %
Summa 147,8 143,1 3 % 576,0 582,4 −1 %

Bruttoresultat

Bruttoresultatet under perioden uppgick till 68,3 MSEK (66,1), en ökning med 2,2 MSEK. Bruttomarginalen uppgick under perioden till 46,2 procent (46,2).

Bruttomarginalen påverkades negativt av en större leverans till Indien med lägre marginal och valutaeffekter, men påverkades positivt av ökad effektivitet i produktion.

Dynamisk graf: Nettoomsättning samt bruttoresultat, rullande 12 månader

  Kostnader

Periodens rörelsekostnader exklusive övriga rörelseintäkter och kostnader uppgick till 49,6 MSEK (49,5). Rörelsekostnaderna var oförändrade oaktat engångskostnaderna på 3,7 MSEK hänförliga till bytet av verkställande direktör.

Försäljningskostnaderna uppgick till 29,8 MSEK (27,1). Ökningen är främst hänförlig till ökade personalkostnader.

Administrationskostnaderna uppgick till 10,9 MSEK (8,7). Ökningen är hänförlig till kostnader för bytet av verkställande direktör.

Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kostnader för kvalitetsorganisationen, uppgick till 8,9 MSEK (13,6) vilket motsvarar 6,1 procent (9,5) av nettoomsättningen. Minskningen är hänförlig till minskningen av kostnader för kvalitetsorganisationen med 3,4 MSEK. Totala utvecklingsutgifterna har ökat med 3,0 MSEK vilket beror på ökade utgifter för prototypmaterial och högre personalkostnader. Utgifter för produktutveckling har aktiverats med 19,5 MSEK (15,2). Totala utgifter för forskning och utveckling motsvarar 16,2 procent (20,1) av nettoomsättningen. 

Nettot av övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader uppgick till -3,3 MSEK (-4,5) och hänför sig i huvudsak till valutakurseffekter vid omräkning av rörelsekapitalet.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 15,4 MSEK (12,1) motsvarande en rörelsemarginal på 10,5 procent (8,5).

Rörelsemarginalen påverkades positivit av ökningen av bruttoresultatet med 2,2 MSEK och nettot av övriga rörelseintäkter och kostnader med 1,2 MSEK.

Justerat för engångskostnader relaterat till bytet av verkställande direktör uppgick rörelseresultatet till 19,1 MSEK (12,1) och motsvarade en rörelsemarginal på 12,9 procent (8,5).

Dynamisk graf: Nettoomsättning samt rörelseresultat, rullande 12 månader

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till -2,1 MSEK (-1,5) vilket i huvudsak avser räntekostnader om -2,8 MSEK (-1,7). 

Resultat

Resultat före skatt uppgick till 13,3 MSEK (10,6). Periodens resultat uppgick till 9,8 MSEK (7,9). Skatten uppgick till -3,5 MSEK (-2,8).

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 12,5 MSEK (-9,0). Rörelsekapitalet påverkades negativt av ökningen av kundfodringar med 11,0 MSEK och ökningen av varulager med 3,9 MSEK.

Exportkreditnämnden (EKN) garanterar en del av Boules kundfordringar till 75–95 procent av de aktuella fordringarnas totalbelopp. Fordringar kan belånas och skulderna redovisas då som räntebärande skulder. Förändringen av kundfordringar garanterade av EKN inkluderas i kassaflödet från den löpande verksamheten medan förändringen av övriga räntebärande skulder redovisas under finansieringsverksamheten.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick under kvartalet till 11,2 MSEK (-8,0). Främst beror detta på att de finansiella skulderna (EKN finansiering) ökade med 15,0 MSEK. 

Kvartalets kassaflöde uppgick till 2,5 MSEK (-33,4) och likvida medel per den 31 mars uppgick till 40,9 MSEK (62,6). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkräkningskrediter, uppgick per den 31 mars till 100,1 MSEK (121,5).

Investeringar

Totala investeringar i kvartalet uppgick till 21,4 MSEK (16,4), varav aktiverad utveckling av ny teknologi och produktplattform uppgick till 19,5 MSEK (15,2). 

Eget kapital och skulder

Koncernens egna kapital uppgick per den 31 mars till 498,0 MSEK (467,3) och soliditeten var 62,4 procent (61,2).

De räntebärande skulderna exklusive leasing avser belåning av kundfordringar garanterade av EKN samt externa banklån och uppgick per den 31 mars totalt till 157,1 MSEK (149,5). Av dessa var 65,4 MSEK (57,8) långfristiga och 91,7 MSEK (91,7) kortfristiga. De externa banklånen uppgick per den 31 mars till totalt 32,0 MSEK (41,3). Av dessa var 20,0 MSEK (28,5) långfristiga och 12,0 MSEK (12,7) kortfristiga. Per den 31 mars utnyttjades checkräkningskrediten med 0 MSEK (0) och övriga, icke-räntebärande, kortfristiga skulder och leverantörsskulder uppgick till 111,3 MSEK (102,8).

Leasingskulder per den 31 mars uppgick till 21,3 MSEK (32,4) varav 8,0 MSEK (19,2) avser långfristiga och 13,3 MSEK (13,2) kortfristiga.

Nettokassan uppgick per den 31 mars till 10,5 MSEK (6,2). 

Uppskjutna skatteskulder uppgick per den 31 mars till 6,3 MSEK (8,8). Långfristiga avsättningar avser direktpension om 3,4 MSEK (3,1).

Installerad bas av instrument

Under kvartalet såldes 1 377 instrument, jämfört med 1 039 instrument i samma kvartal föregående år. Den uppskattade livslängden för instrument är 7,5 år för instrument producerade från och med 2021. Vid utgången av kvartalet uppskattas aktiv installerad bas till 30 314 instrument.

Dynamisk graf: Bedömd aktiv installerad instrumentbas

¹ Estimerad aktiv installerad bas baseras på en uppskattad livslängd för instrumenten om 7,5 år.

² Ackumulerat antal sålda instrument sedan 2006 uppgår per den 31 mar 2024 till 54 126.

³ Antal sålda instrument 2024 avser försäljning per rullande 12 månader. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Boules verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Boule arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns, samt med den riskinventering som ligger till grund för att upptäcka nya risker och osäkerhetsfaktorer. Arbetet sker systematiskt med syftet att synliggöra risker samt begränsa riskexponeringen och en eventuell påverkan om en risk aktualiseras. 

På vissa marknader har centralbanker infört tillfälliga begränsningar av betalningar i utländska valutor vilket medför minskade inköp, försenade betalningar samt senarelagda leveranser.

Oroligheterna i Mellanöstern medför ökad politisk och ekonomisk risk i dessa länder, vilket kan påverka försäljning negativt. 

För närvarande bedöms de väsentliga riskerna och osäkerheterna finnas inom följande områden: regulatoriska risker, produktportföljsrisker, distributörsrisker, produktions-och kvalitetsrisker, piratkopierade reagenser, prispress, leverantörsrisker, marknadsrisker och konkurrens, mutor och korruption, valutarisker, IT-säkerhet och IT-system, finansieringsrisker och framtida kassaflöden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt beroendet av nyckelpersoner. För en utförligare beskrivning se avsnittet risker och möjligheter sidan 40 i årsredovisningen för 2023.

Osäkerheter med anledning av kriget i Ukraina

Boule fortsätter att bedriva verksamheten i Ryssland. Direkt efter Rysslands anfall på Ukraina våren 2022 införde Boule processer för att säkerställa att all försäljning och alla transaktioner följer samtliga sanktioner. Boule tar löpande hjälp av juridisk expertis för att säkerställa att kunskap finns om sanktioner och deras tolkningar. Sjukvårdsprodukter omfattas normalt inte av sanktioner. Boule gör inga nya satsningar men underhåller ingångna affärer.

Inköp, transporter och finansiella transaktioner begränsas dock av olika praktiska problem varför Boule använder sig av parter i tredje land för att kunna bedriva verksamheten. Alla dessa transaktioner är avstämda med legal expertis för att säkerställa att Boule på inget sätt bryter mot sanktioner. Sanktionerna ändras löpande varför detta är ett pågående arbete.

Under helåret 2023 uppgick Boules försäljning till Ryssland till 7 procent (10) av nettoomsättningen. Under första kvartalet 2024 var motsvarande andel 6 procent av nettoomsättningen. Koncernen har medarbetare i Ryssland samt en produktionsanläggning för förbrukningsvaror som distribueras till den ryska marknaden.

Marknaden i Östeuropa är mycket osäker givet kriget i Ukraina och gällande sanktioner gentemot Ryssland. En avveckling eller konfiskering av verksamheten i Ryssland skulle kunna ha en negativ påverkan på koncernens framtida intjäningsförmåga och lönsamhet samt innebära en negativ resultateffekt om värdet på tillgångar hänförliga till den ryska verksamheten skulle behöva skrivas ned helt eller delvis. De koncernmässiga nettotillgångarna uppgick till cirka 24 MSEK varav cirka 2 MSEK var likvida medel per den 31 mars, 2024. Vid eventuell avveckling är bedömningen att kostnader tillkommer.

Skatterevision

Skatteverket har per den 6 oktober 2022 beslutat påföra Boule ökade arbetsgivaravgifter och skattetillägg om cirka 1,6 MSEK avseende felaktigt värderade teckningsoptioner utställda till ledande befattningshavare. Boule har överklagat beslutet och ärendet har därför överlämnats till Förvaltningsrätten för bedömning.

Boule har fått uppskov med betalningen och inget belopp finns i dagsläget reserverat.

För ytterligare information hänvisas till årsredovisningen 2023 sidan 40.

Transaktioner med närstående

Utöver ersättning till styrelse och ledande befattningshavare har inga transaktioner med närstående ägt rum under perioden.

 Väsentliga händelser under delårsperioden 

Den 14 mars 2024 utsåg styrelsen Torben Nielsen till ny verkställande direktör och koncernchef i Boule Diagnostics AB.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

Torben Nielsen tillträde den 16 april som verkställande direktör och koncernchef i Boule Diagnostics AB.

Årsstämma

Boule Diagnostics AB:s årsstämma kommer att hållas den 8 maj 2024. Ytterligare information om årsstämman
finns tillgängligt på Boules hemsida.

Moderbolaget

Boule Diagnostics AB (publ) org nr 556535-0252 är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga, Sverige.

Intäkterna i moderbolaget är hänförliga till koncerngemensamma tjänster. Risker och osäkerheter i moderbolaget sammanfaller indirekt med koncernens.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen har under kvartalet varit 233 (237) varav 9 (11) i moderbolaget. Fördelat per land var medelantalet i Sverige 126 (132), USA 94 (90), Mexiko 2 (2), Ryssland 10 (13). Medelantalet kvinnor i koncernen var 102 (101) och medelantalet män var 131 (135). Medarbetare i länder där Boule inte har en legal enhet inkluderas inte i antalet anställda då de är anställda via externa bolag och inkluderas istället som konsultkostnad. 

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i Boule Diagnostics AB är 38 833 104. 

Aktieägare per 31 mar 2024 (enl. Euroclear)  Antal aktier
31 mar
Andel av
kapital/röster
AB Grenspecialisten 4 887 268 12,6 %
Svolder AB 4 289 159 11,0 %
Thomas Eklund inkl bolag 4 038 728 10,4 %
Nordea Investment Funds 3 646 913 9,4 %
Swedbank Robur Fonder AB 3 585 296 9,2 %
Tredje AP-fonden 3 251 542 8,4 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 624 432 4,2 %
Andra AP-Fonden 1 369 948 3,5 %
Tomas Wedel 1 062 170 2,7 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic 992 540 2,6 %
JP Morgan Chase Bank NA 854 688 2,2 %
Avanza Pension 684 856 1,8 %
Övriga aktieägare (2 524) 8 545 564 22,0 %
Totalt antal aktier 38 833 104 100,0 %
     
     
     

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

 

Stockholm 7 maj 2024
Boule Diagnostics AB 

 

Torben Jørgensen
Styrelsens ordförande

Thomas Eklund

Karin Dahllöf

Yvonne Mårtensson

Emil Hjalmarsson

Torben Nielsen
Verkställande direktör

 

Revisorsgranskning

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Senast uppdaterad: 2024-04-30 13:08:42 av Johan Engman