Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK   jan-mar 2024 jan-mar 2023 jan-dec 2023
Nettoomsättning   147,8 143,1 571,3
Kostnad för sålda varor   −79,5 −77,1 −321,6
Bruttoresultat   68,3 66,1 249,7
Bruttomarginal   46,2 % 46,2 % 43,7 %
         
Försäljningskostnader   −29,8 −27,1 −120,7
Administrationskostnader   −10,9 −8,7 −32,7
Forsknings- och utvecklingskostnader   −8,9 −13,6 −53,1
Övriga rörelseintäkter och kostnader   −3,3 −4,5 −4,0
Rörelseresultat   15,4 12,1 39,3
Rörelsemarginal   10,5 % 8,5 % 6,9 %
         
Finansiella intäkter   0,9 0,4 2,2
Finansiella kostnader   −3,0 −2,0 −11,3
Finansnetto   −2,1 −1,5 −9,2
Resultat före skatt   13,3 10,6 30,1
         
Inkomstskatt   −3,5 −2,8 −5,1
Periodens resultat   9,8 7,9 25,0
         
ÖVRIGT TOTALRESULTAT        
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat        
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag   13,1 −2,5 −11,8
Summa övrigt totalresultat   13,1 −2,5 −11,8
         
Summa totalresultat för perioden   22,9 5,3 13,2
         
Resultat per aktie, före utspädning, SEK   0,25 0,20 0,64
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK   0,25 0,20 0,64

 

Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.

 

Senast uppdaterad: 2024-04-29 14:43:55 av Johan Engman