Delårsrapport Q1 2024

 

Stark förbättring av rörelseresultatet

 

Kvartalet januari-mars 2024

  • Nettoomsättningen uppgick till 147,8 MSEK (143,1), motsvarande en ökning med 3,3 procent. Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 5,4 procent, valutakurseffekter uppgick till -2,1 procent.
  • Antal sålda instrument uppgick till 1 377 (1 039) vilket är en ökning med 32,5 procent.
  • Bruttoresultatet, uppgick till 68,3 MSEK (66,1) vilket motsvarar en bruttomarginal på 46,2 procent (46,2).
  • Rörelseresultatet, uppgick till 15,4 MSEK (12,1) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 10,5 procent (8,5).
  • Rörelseresultatet justerat för engångskostnader (hänförliga till bytet av verkställande direktör) uppgick till 19,1 MSEK (12,1), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 12,9 procent (8,5).
  • Periodens resultat uppgick till 9,8 MSEK (7,9).
  • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 0,25 SEK (0,20) och efter utspädning till 0,25 SEK (0,20).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,5 MSEK (-9,0).
  • Nettokassan uppgick per den 31 mars till 40,9 MSEK (62,6). 

 

 

 

Nyckeltal jan-mar 2024 jan-mar 2023 apr 23 -mar 24 apr 22 -mar 23
Försäljningsutveckling, % 3,3 8,1 3,1 12,8
Nettoomsättning, MSEK 147,8 143,1 576,0 558,8
Bruttomarginal, % 46,2 46,2 43,7 42,4
Rörelseresultat (EBIT), MSEK 15,4 12,1 42,6 30,8
Rörelsemarginal (EBIT), % 10,5 8,5 7,4 5,5
Periodens resultat, MSEK 9,8 7,9 27,0 16,0
Nettokassa (+) Nettoskuld (-), MSEK 10,5 6,2 10,5 6,2
Avkastning på eget kapital, % 2,0 2,0 5,6 4,1
Nettokassa (+) Nettoskuld (-) / EBIT (R12), ggr 0,2 0,5 0,2 0,2
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK 0,25 0,20 0,17 0,12
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 12,5 −9,0 72,9 −20,1

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2024-05-07 06:33:38 av Johan Engman