Balansräkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK 31 mar 2024 31 mar 2023 31 dec 2023
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar      
Aktiverade utvecklingsutgifter - 0,2 -
Summa immateriella tillgångar - 0,2 -
       
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 0,1 0,2 0,1
Summa materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,1
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 330,3 260,3 330,3
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2,8 2,5 2,8
Uppskjutna skattefordringar 1,8 0,1 1,8
Summa finansiella anläggningstillgångar 334,9 263,0 334,9
Summa anläggningstillgångar 335,0 263,4 335,1
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Skattefordringar 1,3 2,0 1,7
Fordringar på koncernföretag - 25,5 -
Övriga fordringar −0,0 2,2 0,7
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2,8 3,0 2,9
Summa kortfristiga fordringar 4,1 32,7 5,3
       
Kassa och bank 1,2 8,6 0,1
Summa omsättningstillgångar 5,3 41,3 5,4
SUMMA TILLGÅNGAR 340,3 304,7 340,5
       
EGET KAPITAL 310,0 290,6 311,1
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Övriga avsättningar 3,4 3,1 3,4
Summa långfristiga skulder 3,4 3,1 3,4
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 3,5 3,8 4,5
Skulder till koncernföretag 14,7 - 16,1
Övriga skulder 0,9 1,7 0,3
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 7,8 5,4 4,9
Summa kortfristiga skulder 26,9 11,0 25,9
Summa skulder 30,3 14,1 29,3
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 340,3 304,7 340,5
Senast uppdaterad: 2024-02-26 21:45:33 av Alexander Paziraei