Rapport över finansiell ställning för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 2023 30 jun 2022 31 dec 2022
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar      
Aktiverade utvecklingsutgifter 255,5 198,1 225,2
Goodwill 90,9 86,6 88,1
Summa immateriella tillgångar 346,5 284,7 313,4
       
Materiella anläggningstillgångar      
Nyttjanderättstillgångar 30,7 21,1 36,7
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7,0 7,6 7,4
Inventarier, verktyg och installationer 11,9 10,7 12,4
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4,8 2,8 2,1
Summa materiella anläggningstillgångar 54,4 42,2 58,6
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Övr finansiella anläggningstillgångar 3,2 4,5 3,8
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 47,6 48,4 45,8
Summa finansiella anläggningstillgångar 50,8 52,9 49,6
Summa anläggningstillgångar 451,7 379,8 421,5
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Varulager      
Råvaror och förnödenheter 37,8 37,8 31,4
Varor under tillverkning 6,1 6,5 6,7
Färdiga varor och handelsvaror 39,5 22,9 37,2
Summa varulager 83,4 67,2 75,3
       
Kortfristiga fordringar      
Skattefordringar 7,9 - 7,2
Kundfordringar 83,2 54,9 64,2
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 81,2 84,1 79,3
Övriga fordringar 9,8 8,0 4,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15,8 8,8 10,6
Summa kortfristiga fordringar 197,7 156,0 166,2
       
Likvida medel 45,9 40,5 96,9
Summa omsättningstillgångar 327,0 263,8 338,4
SUMMA TILLGÅNGAR 778,7 643,5 760,0
       
       
MSEK 30 jun 2023 30 jun 2022 31 dec 2022
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
EGET KAPITAL      
Aktiekapital 9,7 4,9 9,7
Övrigt tillskjutet kapital 336,2 202,4 336,8
Omräkningsreserv 49,5 37,4 42,5
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 85,5 68,3 73,6
Summa eget kapital 480,9 313,0 462,5
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Långfristiga räntebärande skulder 26,2 11,1 32,2
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 34,4 22,9 29,9
Långfristiga leasingskulder /hyra 16,7 11,7 22,8
Avsättningar 3,1 3,9 3,1
Uppskjutna skatteskulder 7,9 7,9 8,4
Summa långfristiga skulder 88,2 57,5 96,4
       
Kortfristiga skulder      
Kortfristiga räntebärande skulder 12,5 77,7 13,0
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 81,2 84,1 78,7
Kortfristig leasingskuld/Hyra 13,7 9,3 13,4
Leverantörsskulder 37,0 49,0 33,3
Skatteskulder 3,7 0,0 7,6
Övriga skulder 19,5 11,1 16,4
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 40,7 40,5 37,1
Kortfristiga Avsättningar 1,5 1,5 1,5
Summa kortfristiga skulder 209,6 273,1 201,0
       
Summa skulder 297,8 330,6 297,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 778,7 643,5 760,0

 

Senast uppdaterad: 2023-05-25 00:06:23 av Alexander Paziraei