Koncernens utveckling april-juni 2023

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 140,5 MSEK (140,8), vilket motsvarar en minskning med 0,2 procent. Omsättningen minskade med 9,9 procent justerat för förändring av valutakurser. Försäljningen minskade i Östeuropa på grund av kriget i Ukraina. Kunder i Afrika och Mellanöstern har haft svårigheter med betalningar till utlandet vilket hämmat nettoomsättningen. Asien och Sydamerika visade ökad försäljning av 5-parts instrument. Den totala ökningen av nettoomsättningen i Asien uppgick till 28 procent. Försäljning av instrument ökade med 0,9 procent medan försäljning av förbrukningsvaror minskade med 4,7 procent.  Försäljningen av OEM och CDS-Brand ökade med 9,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år.

Underliggande marknader för decentraliserad hematologi har en tillväxt både för 3-parts och 5-parts instrument. Det finns dock fortsatt risk för att det makroekonomiska läget kan påverka försäljningen negativt. Kunder med svagare valutor har svårigheter med betalningar och av det skälet har nya affärer reducerats. Centralbankerna i dessa länder har generellt infört restriktioner för betalning i USD och EURO.

Nettoomsättning per region, MSEK apr-jun 2023 apr-jun 2022 förändr. jan - jun 2023 jan - jun 2022 förändr. jul 22 - jun 23 jul 21 - jun 22 förändr.
USA 50,1 46,0 9 % 98,7 90,3 9 % 198,4 171,9 15 %
Asien 40,5 31,7 28 % 85,4 75,0 14 % 160,7 144,8 11 %
Östeuropa 9,5 13,7 −31 % 18,3 30,4 −40 % 50,3 63,7 −21 %
Latinamerika 12,8 17,6 −27 % 26,6 27,9 −5 % 43,7 44,5 −2 %
Västeuropa 11,9 9,5 26 % 21,1 17,7 19 % 43,2 35,0 23 %
Afrika / Mellanöstern 15,7 22,4 −30 % 33,5 32,0 5 % 62,1 65,4 −5 %
Summa 140,5 140,8 −0 % 283,6 273,3 4 % 558,4 525,4 6 %
                   
Nettoomsättning per produkt, MSEK                  
Instrument 46,6 46,2 1 % 87,9 87,6 0 % 158,8 166,0 −4 %
Förbrukningsvaror egna instrument 53,7 56,3 −5 % 115,4 110,2 5 % 238,2 218,3 9 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 30,0 27,3 10 % 59,5 54,9 8 % 117,1 101,8 15 %
Övrigt 10,2 11,0 −8 % 20,9 20,7 1 % 44,3 39,3 13 %
Summa 140,5 140,8 −0 % 283,6 273,3 4 % 558,4 525,4 6 %

Bruttoresultat

Bruttoresultatet under perioden uppgick till 59,9 MSEK (53,3), en ökning med 6,6 MSEK eller 12,4 procent. Bruttomarginalen ökade med 4,9 procentenheter och uppgick under perioden till 42,7 procent (37,8).

Under kvartalet har inga nya komponentinköp skett via den vanligtvis dyrare spotmarknaden. De svårigheter i leveransförsörjningen som vållat stora problem under fjolåret är nu i stort sett tillbaka till normala nivåer. Som ett resultat av inflationen ökar priset på komponenter fortfarande men under kvartalet har detta i många fall kunnat kompenseras mot kund genom ökade priser. 

Dynamisk graf: Omsättning samt bruttoresultat, rullande 12 månader

 

Kostnader

Periodens rörelsekostnader exklusive övriga rörelsekostnader/intäkter uppgick till 52,2 MSEK (52,6), en minskning med 0,4 MSEK. 

Försäljningskostnaderna uppgick till 31,4 MSEK (27,9). Ökningen är hänförlig till en förstärkt USD jämfört med motsvarande period föregående år.

Administrationskostnaderna uppgick till 9,0 MSEK (9,8). Minskningen är hänförlig till minskad användning av konsulter.

Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kostnader för kvalitetsorganisationen, uppgick till 11,8 MSEK (14,9), vilket motsvarar 8,4 procent (10,6) av nettoomsättningen. Utgifter för produktutveckling har aktiverats med 18,3 MSEK (20,3). Totala utgifter för forskning och utveckling motsvarar 21,4 procent (25,0) av nettoomsättningen.

Utvecklingskostnaderna har minskat med 3,1 MSEK som ett resultat av minskade kostnader för konsulter som arbetat med regulatorisk regelefterlevnad och lägre kostnader i perioden hänförliga till förseningar i plattformsutvecklingen.

Nettot av övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader uppgick till 1,0 MSEK (4,5) och består i huvudsak av operativa valutakurseffekter.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (5,0) motsvarande en rörelsemarginal på 6,2 procent (3,6). 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till -3,5 MSEK (-0,8) vilket i huvudsak består av räntekostnader -3,6 MSEK (-2,2). 

Resultat

Resultat före skatt uppgick till 5,2 MSEK (4,2). Periodens resultat uppgick till 4,1 MSEK (2,9). Skatten uppgick till -1,1 MSEK (-1,3).

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (-7,5). Förändringen hänför sig främst till ett förbättrat rörelseresultat. Rörelsefordringar ökade med 2,9 MSEK och lagret ökade med 2,3 MSEK. Merparten av ökningen av rörelsefordringar berör förutbetalda kostnader samt beställningar av kunder sent i kvartalet vilket gjort att inbetalningarna ännu inte erhållits. Lagernivåerna är fortsatt höga som ett resultat av säkerställande av komponentförsörjning som genomfördes under 2022. Åtgärder pågår för att minska kapitalbindning under andra halvåret.

Exportkreditnämnden (EKN) garanterar en del av Boules kundfordringar till 75–95 procent av de aktuella fordringarnas totalbelopp. Fordringar kan belånas och skulderna redovisas då som räntebärande skulder. Förändringen av kundfordringar garanterade av EKN inkluderas i kassaflödet från den löpande verksamheten, medan förändringen av övriga räntebärande skulder redovisas under finansieringsverksamheten i kassaflödet.

Periodens kassaflöde uppgick till -17,7 MSEK (2,7) och likvida medel per den 30 juni uppgick till 45,9 MSEK (40,5). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkräkningskrediter, uppgick per den 30 juni till 105,1 MSEK (67,1). 

Investeringar

Totala investeringar uppgick till 22,3 MSEK (21,9), varav aktiverad utveckling uppgick till 18,3 MSEK (20,3).

Eget kapital och skulder

Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni till 480,9 MSEK (313,0) och soliditeten till 61,8 procent (48,6).

De räntebärande skulderna exklusive leasing avser belåning av kundfordringar garanterade av EKN samt externa banklån och uppgick per den 30 juni totalt till 154,3 MSEK (195,8). Av dessa var 60,6 MSEK (34,0) långfristiga och 93,7 MSEK (161,8) kortfristiga. De externa banklånen uppgick per den 30 juni till totalt 38,7 MSEK (88,8). Av dessa var 26,2 MSEK (11,1) långfristiga och 12,5 MSEK (77,7) kortfristiga. Per den 30 juni nyttjades checkräkningskrediten med 0 MSEK (77,1) och övriga, icke-räntebärande, kortfristiga skulder och leverantörsskulder uppgick till 102,3 MSEK (102,0).

Leasingskulder per den 30 juni uppgick till 32,4 MSEK (21,0) varav 19,2 MSEK (11,7) avser långfristiga och 13,2 MSEK (9,3) kortfristiga.

Nettoskulden uppgick per den 30 juni till 9,8 MSEK (43,8). 

Uppskjutna skatteskulder uppgick per den 30 juni till 7,9 MSEK (7,9). Långfristiga avsättningar avser direktpension om 3,1 MSEK (3,9).

 

Inventering av installerad bas

Under kvartalet såldes 999 instrument. Den uppskattade livslängden för instrument är 7,5 år från och med 2021. Vid utgången av kvartalet uppskattas aktiv installerad bas till knappt 30 000 instrument.

Dynamisk graf: Bedömd aktiv installerad instrumentbas

¹ Estimerad aktiv installerad bas baseras på en uppskattad livslängd för instrumenten om 7,5 år.

² Ackumulerat antal sålda instrument sedan 2006 uppgår per den 30 juni 2023 till 49 666.

³ Antal sålda instrument 2023 avser försäljning per rullande 12 månader. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Boules verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Boule arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns, samt med den riskinventering som ligger till grund för att upptäcka nya risker och osäkerhetsfaktorer. Arbetet sker systematiskt och internt samordnat med syftet att synliggöra risker samt begränsa riskexponeringen och en eventuell påverkan om en risk aktualiseras. För närvarande bedöms de väsentliga riskerna och osäkerheterna finnas inom följande områden: regulatoriska risker, produktportföljsrisker, distributörsrisker, produktions-och kvalitetsrisker, piratkopierade reagenser, prispress, leverantörsrisker, marknadsrisker och konkurrens, mutor och korruption, valutarisker, IT-säkerhet och IT-system, finansieringsrisker och framtida kassaflöden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt beroendet av nyckelpersoner. På vissa marknader har centralbanker infört tillfälliga begränsningar av betalningar i utländska valutor, vilket medför försenade kundinbetalningar samt senarelagda leveranser. För en utförligare beskrivning se avsnittet risker och möjligheter sidan 40 i årsredovisningen för 2022.

Osäkerheter med anledning av kriget i Ukraina

Boule fortsätter att bedriva verksamheten i Ryssland. Direkt efter Rysslands anfall på Ukraina våren 2022 införde Boule processer för att säkerställa att all försäljning och alla transaktioner följer alla sanktioner. Boule tar löpande hjälp av juridisk expertis för att säkerställa att kunskap finns om sanktioner och deras tolkningar. Sjukvårdsprodukter omfattas normalt inte av sanktioner. Boule gör inga nya satsningar men underhåller nuvarande affärer.

Inköp, transporter och finansiella transaktioner begränsas dock av olika praktiska problem varför Boule använt sig av parter i tredje land för att kunna bedriva verksamheten. Alla dessa transaktioner är avstämda med legal expertis för att säkerställa att Boule på inget sätt bryter mot sanktioner. Sanktionerna ändras ständigt så detta är ett pågående arbete.

Under helåret 2022 uppgick Boules försäljning i Östeuropa till 11 procent (13) av nettoomsättningen, där merparten avsåg Ryssland. Under andra kvartalet 2023 var motsvarande andel 7 procent av nettoomsättningen. Koncernen har medarbetare i Ryssland samt en produktionsanläggning för förbrukningsvaror som distribueras till den ryska marknaden.

Marknaden i Östeuropa är mycket osäker givet kriget i Ukraina och gällande sanktioner gentemot Ryssland. En avveckling eller konfiskering av verksamheten i Ryssland skulle kunna ha en väsentligt negativ påverkan på koncernens framtida intjäningsförmåga och lönsamhet samt innebära en negativ resultateffekt om värdet på tillgångar hänförliga till den ryska verksamheten skulle behöva skrivas ned helt eller delvis. De koncernmässiga nettotillgångarna uppgick till cirka 20 MSEK varav knappt 2 MSEK var likvida medel per den 30 juni 2023. Per den 31 mars 2023 uppgick de koncernmässiga nettotillgångarna till cirka 20 MSEK varav knappt 7 MSEK var likvida medel. Vid eventuell avveckling är bedömningen att kostnader tillkommer.

Skatterevision

Skatteverket har per den 6 oktober 2022 beslutat påföra Boule ökade arbetsgivaravgifter och skattetillägg om cirka 1,6 MSEK avseende felaktigt värderade teckningsoptioner utställda till ledande befattningshavare. Boule har överklagat beslutet och ärendet har därför överlämnats till Förvaltningsrätten för bedömning.

Boule har fått uppskov med betalningen och inget belopp finns i dagsläget reserverat.

För ytterligare information hänvisas till årsredovisningen 2022 sidan 40.

Transaktioner med närstående

Utöver ersättning till styrelse och ledande befattningshavare har inga transaktioner med närstående ägt rum under perioden.

Väsentliga händelser under delårsperioden 

Den 14 juni meddelades att Boule utser Holger Lembrér till ny CFO. 

Den 29 juni meddelades att Boule lanserar nytt veterinärinstrument i Europa.  

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

Det finns inga väsentliga händelser att rapportera efter rapportperiodens utgång.

Moderbolaget

Boule Diagnostics AB (publ) org nr 556535-0252 är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga, Sverige.

Intäkterna i moderbolaget är hänförliga till koncerngemensamma tjänster. Risker och osäkerheter i moderbolaget sammanfaller indirekt med koncernens.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen har under kvartalet varit 227 (234) varav 9 (7) i moderbolaget. Fördelat per land var medelantalet i Sverige 124 (130), USA 89 (91), Mexiko 2 (2), Ryssland 12 (12). Medelantalet kvinnor i koncernen var 97 (96) och medelantalet män var 129 (138). Medarbetare i länder där Boule inte har en legal enhet inkluderas inte i antalet anställda då de är anställda via externa bolag och inkluderas istället som konsultkostnad. 

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i Boule Diagnostics AB är 38 833 104. Efter full utspädning uppgår antalet aktier till 39 013 104.

Aktieägare per 30 jun 2023 (enl. Euroclear)  Antal aktier
30 jun
Andel av
kapital/röster
AB Grenspecialisten 4 887 268 12,6 %
Svolder AB 4 289 159 11,0 %
Thomas Eklund inkl bolag 4 044 700 10,4 %
Swedbank Robur Fonder AB 3 599 292 9,3 %
Nordea Investment Funds 3 701 791 9,5 %
Tredje AP-fonden 3 251 542 8,4 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 437 526 3,7 %
Andra AP-Fonden 1 369 948 3,5 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic 992 540 2,6 %
Société Générale 707 579 1,8 %
Avanza Pension 627 706 1,6 %
JP Morgan Chase Bank NA 577 968 1,5 %
Övriga aktieägare (2 878) 9 346 085 24,1 %
Totalt antal aktier 38 833 104 100,0 %
     
     
     

 Optionsprogram 

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören och nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutveckling, samt höja verkställande direktörens och nyckelpersoners motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare. Teckningsoptionerna har tilldelats och på marknadsmässiga villkor förvärvats av anställda. Marknadsvärdet har fastställts genom Black & Scholes optionsvärdering.

För den händelse optionsinnehavarens anställning upphör ska optionerna hembjudas till Boule, som kan välja att nyttja rätten till hembud. Styrelsen har beslutat att nyttja rätten till hembud mot tidigare anställda som förvärvat optioner i programmet från 2019, varmed återköp har skett av 110 638 optioner sedan tilldelning. Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna i programmen.

  Utestående optioner    
Utestående program VD Övriga Totalt Motsvarande aktier Andel av totalt antal aktier Lösenkurs Lösenperiod
2020/2023 130 000 50 000 180 000 180 000 0,5 % 86,70 1 juni 2023-
30 dec 2023
               
               

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm 24 juli 2023
Boule Diagnostics AB 

Torben Jørgensen
Styrelsens ordförande

Thomas Eklund

Karin Dahllöf

Yvonne Mårtensson

Emil Hjalmarsson

Jesper Söderqvist
Verkställande direktör

 

 

Revisorsgranskning 
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. 

Senast uppdaterad: 2023-07-24 07:23:20 av Alexander Paziraei