Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräknings- reserv Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital  
INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 4,9 202,4 17,0 71,5 295,7  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       7,5 7,5  
Periodens övriga totalresultat     20,4   20,4  
Periodens totalresultat     20,4 7,5 27,9  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram            
Utdelning       −10,7 −10,7  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-06-30 4,9 202,4 37,4 68,3 313,0  
             
             
INGÅENDE EGET KAPITAL 2023-01-01 9,7 336,8 42,5 73,5 462,5  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       12,0 12,0  
Periodens övriga totalresultat     7,0   7,0  
Periodens totalresultat     7,0 12,0 19,0  
Transaktioner med aktieägarna            
Nyemission            
Kostnader för nyemission   −0,6     −0,6  
Utdelning            
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2023-06-30 9,7 336,2 49,5 85,5 480,9  
             
             
             
             
             
             
             
Senast uppdaterad: 2023-05-25 00:06:23 av Alexander Paziraei