Balansräkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 2023 30 jun 2022 31 dec 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar      
Aktiverade utvecklingsutgifter 0,2 0,6 0,4
Summa immateriella tillgångar 0,2 0,6 0,4
       
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 0,2 0,3 0,2
Summa materiella anläggningstillgångar 0,2 0,3 0,2
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 260,3 200,3 230,3
Övr finansiella anläggningstillgångar 2,5 3,1 2,5
Uppskjutna skattefordringar 0,1 0,1 0,1
Summa finansiella anläggningstillgångar 263,0 203,5 233,0
Summa anläggningstillgångar 263,3 204,4 233,6
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Skattefordringar 2,3 1,5 1,7
Fordringar på koncernföretag 36,1 20,0 19,1
Övriga fordringar 0,4 0,3 2,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3,2 2,2 3,0
Summa kortfristiga fordringar 42,0 23,9 25,9
       
Kassa och bank 6,6 0,5 46,3
Summa omsättningstillgångar 48,6 24,4 72,1
SUMMA TILLGÅNGAR 311,9 228,8 305,7
       
EGET KAPITAL 298,8 150,6 290,9
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Övriga avsättningar 3,1 3,9 3,1
Summa långfristiga skulder 3,1 3,9 3,1
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 4,7 5,6 6,2
Skulder till koncernföretag - 63,5 -
Övriga skulder 0,8 0,8 0,6
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 4,5 4,4 4,9
Summa kortfristiga skulder 10,0 74,3 11,7
Summa skulder 13,1 78,1 14,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 311,9 228,8 305,7
Senast uppdaterad: 2023-05-25 00:06:23 av Alexander Paziraei