Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK apr-jun 2023 apr-jun 2022 jan-jun 2023 jan-jun 2022
Nettoomsättning 9,4 8,1 16,7 14,8
Administrationskostnader −6,5 −7,3 −13,0 −12,8
Övriga rörelsekostnader −1,1 −0,9 −1,6 −2,6
Rörelseresultat 1,8 −0,0 2,1 −0,6
         
Utdelning från dotterbolag 6,4 - 6,4 -
Resultat från finansiella poster - −0,0 - −0,0
Resultat efter Finansnetto 6,4 −0,0 6,6 −0,6
         
Koncernbidrag - - - -
Resultat före skatt 6,4 −0,0 6,6 −0,6
         
Skatt - - - -
Periodens resultat 8,2 −0,0 8,5 −0,6

 

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.

Senast uppdaterad: 2023-05-25 00:06:23 av Alexander Paziraei