Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Not apr-jun 2023 apr-jun 2022 jan-jun 2023 jan-jun 2022
Nettoomsättning   140,5 140,8 283,6 273,3
Kostnad för sålda varor   −80,6 −87,6 −157,6 −163,2
Bruttoresultat   59,9 53,3 126,0 110,1
Bruttomarginal   42,7 % 37,8 % 44,4 % 40,3 %
           
Övriga rörelseintäkter   1,5 13,4 10,3 16,5
Försäljningskostnader   −31,4 −27,9 −58,5 −54,3
Administrationskostnader   −9,0 −9,8 −17,7 −17,0
Forsknings- och utvecklingskostnader   −11,8 −14,9 −25,5 −26,7
Övriga rörelsekostnader   −0,5 −8,9 −13,8 −13,3
Rörelseresultat   8,7 5,0 20,9 15,3
Rörelsemarginal   6,2 % 3,6 % 7,4 % 5,6 %
           
Finansiella intäkter   0,1 1,4 0,6 0,5
Finansiella kostnader   −3,6 −2,2 −5,6 −4,7
Finansnetto   −3,5 −0,8 −5,0 −4,3
Resultat före skatt   5,2 4,2 15,8 11,1
           
Inkomstskatt   −1,1 −1,3 −3,9 −3,6
Periodens resultat   4,1 2,9 12,0 7,5
           
ÖVRIGT TOTALRESULTAT          
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat          
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag   −2,5 3,3 7,0 20,4
Summa övrigt totalresultat   −2,5 3,3 7,0 20,4
           
Summa totalresultat för perioden   1,6 6,2 19,0 27,9
           
Resultat per aktie, före utspädning, SEK*   0,11 0,11 0,31 0,28
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK*   0,11 0,10 0,31 0,27
           
           
           

 

Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.

* Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om. 

Senast uppdaterad: 2023-07-07 08:38:28 av Nils Romberg