Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK apr-jun 2023 apr-jun 2022 jan-jun 2023 jan-jun 2022
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 8,7 5,0 20,9 15,3
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 10,8 8,6 19,1 15,9
Erhållen ränta* 0,2 0,3 0,6 0,5
Erlagd ränta* −3,6 −2,2 −5,6 −3,5
Betald inkomstskatt −9,1 −8,9 −9,6 −10,5
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital* 7,0 2,9 25,4 17,7
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager −2,3 7,6 −9,2 −3,6
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar −2,9 9,6 −28,6 −8,1
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) −3,3 −14,5 −3,6 −16,0
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 4,9 −13,0 10,4 1,1
Kassaflöde från den löpande verksamheten* 3,4 −7,5 −5,6 −8,9
         
Investeringsverksamheten        
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −4,0 −1,6 −5,2 −2,9
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter −18,3 −20,3 −33,5 −38,2
Kassaflöde från investeringsverksamheten −22,3 −21,9 −38,6 −41,0
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) −2,1 35,0 −6,0 35,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) 7,3 5,6 6,9 7,0
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder - 5,4 - 25,8
Nyemission - - - -
Kostnader för nyemission −0,6 - −1,1 -
Amortering leasingskuld −3,4 −3,3 −6,6 −6,4
Utdelning - −10,7 0,0 −10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1,2 32,0 −6,9 50,8
         
Periodens kassaflöde −17,7 2,7 −51,1 0,8
Likvida medel vid periodens början 62,6 36,2 96,9 38,2
Valutakursdifferens i likvida medel 1,0 1,7 0,1 1,5
Likvida medel vid periodens slut 45,9 40,5 45,9 40,5

* Kassaflödesanalysen för andra kvartalet 2022 har justerats då den ej summerade korrekt. Jämförelsesiffrorna har räknats om.

Senast uppdaterad: 2023-07-20 15:23:51 av Nils Romberg