Noter till resultat- och balansräkning

Not 2 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser


Ladda ned Excel

  Koncernen Moderbolaget  
30 jun, MSEK 2023 2022 2023 2022  
Ställda säkerheter 273,0 257,8 5,6 6,4  
Eventualförpliktelser - - 116,5 108,2