Rapport över finansiell ställning för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK 30 sep 2023 30 sep 2022 31 dec 2022
TILLGÅNGAR      
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar      
Aktiverade utvecklingsutgifter 275,2 211,6 225,2
Goodwill 90,9 92,8 88,1
Summa immateriella tillgångar 366,1 304,3 313,4
       
Materiella anläggningstillgångar      
Nyttjanderättstillgångar 27,4 20,6 36,7
Maskiner och andra tekniska anläggningar 7,9 8,2 7,4
Inventarier, verktyg och installationer 15,1 12,4 12,4
Förbättringsutgifter på annans fastighet 4,3 2,5 2,1
Summa materiella anläggningstillgångar 54,6 43,9 58,6
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Övr finansiella anläggningstillgångar 2,9 4,7 3,8
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 50,5 50,8 45,8
Summa finansiella anläggningstillgångar 53,5 55,4 49,6
Summa anläggningstillgångar 474,1 403,6 421,5
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Varulager      
Råvaror och förnödenheter 39,6 38,6 31,4
Varor under tillverkning 5,4 8,6 6,7
Färdiga varor och handelsvaror 30,4 29,4 37,2
Summa varulager 75,4 76,7 75,3
       
Kortfristiga fordringar      
Skattefordringar 7,9 6,8 7,2
Kundfordringar 58,7 52,6 64,2
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 97,0 81,4 79,3
Övriga fordringar 7,5 15,0 4,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11,1 16,7 10,6
Summa kortfristiga fordringar 182,3 172,4 166,2
       
Likvida medel 52,9 39,4 96,9
Summa omsättningstillgångar 310,5 288,5 338,4
SUMMA TILLGÅNGAR 784,7 692,2 760,0
       
       
MSEK 30 sep 2023 30 sep 2022 31 dec 2022
EGET KAPITAL OCH SKULDER      
EGET KAPITAL      
Aktiekapital 9,7 4,9 9,7
Övrigt tillskjutet kapital 336,2 202,4 336,8
Omräkningsreserv 48,7 58,4 42,5
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 90,1 70,7 73,6
Summa eget kapital 484,7 336,4 462,5
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Långfristiga räntebärande skulder 23,2 11,2 32,2
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 25,3 36,1 29,9
Långfristiga leasingskulder 13,4 11,9 22,8
Avsättningar 3,1 3,9 3,1
Uppskjutna skatteskulder 8,1 7,3 8,4
Summa långfristiga skulder 73,1 70,4 96,4
       
Kortfristiga skulder      
Kortfristiga räntebärande skulder 15,2 96,4 13,0
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 97,0 81,4 78,7
Kortfristig leasingskuld 13,6 8,2 13,4
Leverantörsskulder 43,6 34,9 33,3
Skatteskulder 3,3 4,5 7,6
Övriga skulder 15,4 18,9 16,4
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 37,3 39,4 37,1
Kortfristiga Avsättningar 1,5 1,7 1,5
Summa kortfristiga skulder 226,8 285,4 201,0
       
Summa skulder 299,9 355,8 297,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 784,7 692,2 760,0

 

Senast uppdaterad: 2023-09-26 15:47:45 av Alexander Paziraei