Koncernens utveckling juli-september 2023

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 139,6 MSEK (125,6) vilket motsvarar en ökning med 11,2 procent. Justerat för valuta ökade den organiska tillväxten med 4,3 procent. Försäljningen av antalet instrument ökade med 42 procent och nettoomsättningen av OEM och CDS Brand ökade med 21 procent. 

Den ökade nettoomsättningen justerat för valutaeffekter beror främst på fler sålda 5-parts instrument i Asien och Latinamerika samt fler sålda instrument inom veterinärsegmentet.

Nettoomsättning per region, MSEK jul-sep 2023 jul-sep 2022 förändr. jan-sep 2023 jan-sep 2022 förändr. okt 22 - sep 23 okt 21 - sep 22 förändr.
USA 46,2 39,3 18 % 144,9 129,6 12 % 205,3 173,3 18 %
Asien 38,2 38,0 1 % 123,6 113,0 9 % 161,0 152,5 6 %
Östeuropa 9,9 16,2 −39 % 28,2 46,6 −40 % 44,0 65,5 −33 %
Latinamerika 17,0 9,3 83 % 43,6 37,3 17 % 51,4 45,4 13 %
Västeuropa 12,8 9,9 29 % 33,9 27,6 23 % 46,0 38,5 20 %
Afrika / Mellanöstern 15,5 12,9 21 % 49,0 44,8 9 % 64,8 63,9 1 %
Summa 139,6 125,6 11 % 423,2 398,9 6 % 572,4 539,2 6 %
                   
Nettoomsättning per produkt, MSEK                  
Instrument 49,7 34,9 42 % 137,5 122,4 12 % 173,6 167,2 4 %
Förbrukningsvaror egna instrument 58,2 57,3 1 % 173,5 167,5 4 % 239,0 227,2 5 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS Brand 22,7 18,8 21 % 82,2 73,7 12 % 121,0 99,8 21 %
Övrigt 9,1 14,6 −38 % 30,0 35,2 −15 % 38,8 45,0 −14 %
Summa 139,6 125,6 11 % 423,2 398,9 6 % 572,4 539,2 6 %

Bruttoresultat

Bruttoresultatet under perioden uppgick till 57,8 MSEK (51,1), en ökning med 6,7 MSEK eller 13,1 procent. Bruttomarginalen ökade med 0,7 procentenheter och uppgick under perioden till 41,4 procent (40,7).

De svårigheter i leveransförsörjningen som vållat stora problem under fjolåret är tillbaka till normala nivåer. Stragetiska avtal med lägre marginaler i Latinamerika för att säkra installerad bas av 5-parts instrument påverkade bruttomarginalen negativt. 

Dynamisk graf: Nettoomsättning samt bruttoresultat, rullande 12 månader

 

 Kostnader

Periodens rörelsekostnader exklusive övriga rörelsekostnader/intäkter uppgick till 44,8 MSEK (46,4), en minskning med 1,6 MSEK. 

Försäljningskostnaderna uppgick till 29,4 MSEK (27,4). Ökningen är hänförlig till en förstärkt USD jämfört med motsvarande period föregående år, ökade reserveringar för osäkra fordringar samt högre kostnader inom service.

Administrationskostnaderna uppgick till 6,5 MSEK (7,6). Minskningen är hänförlig till minskad användning av konsulter.

Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kostnader för kvalitetsorganisationen, uppgick till 12,7 MSEK (11,4) vilket motsvarar 9,1 procent (9,1) av nettoomsättningen. Utgifter för produktutveckling har aktiverats med 21,3 MSEK (14,9). Totala utgifter för forskning och utveckling motsvarar 21,6 procent (21,0) av nettoomsättningen.

Totala utvecklingskostnader har ökat med 3,2 MSEK vilket beror i första hand på ökade materialinköp till förserieproduktion, investering i produktionsverktyg och förberedelser av regulatoriska ansökningar.

Nettot av övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader uppgick till -1,2 MSEK (-1,2) och består i huvudsak av operativa valutakurseffekter.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 7,9 MSEK (3,6) motsvarande en rörelsemarginal på 5,7 procent (2,9). 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till -2,6 MSEK (-1,8) vilket i huvudsak består av räntekostnader -3,6 MSEK (-3,4). 

Resultat

Resultat före skatt uppgick till 5,3 MSEK (1,8). Periodens resultat uppgick till 4,6 MSEK (2,4). Skatten uppgick till -0,7 MSEK (0,6).

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under kvartalet uppgick till 27,8 MSEK (-15,8). Förändringen hänför sig främst till ett förbättrat rörelseresultat och en positiv utveckling av rörelsekapitalet. Rörelsefordringar inklusive EKN minskade med 11,8 MSEK och lagret minskade med 7,5 MSEK. 

Exportkreditnämnden (EKN) garanterar en del av Boules kundfordringar till 75–95 procent av de aktuella fordringarnas totalbelopp. Fordringar kan belånas och skulderna redovisas då som räntebärande skulder. Förändringen av kundfordringar garanterade av EKN inkluderas i kassaflödet från den löpande verksamheten medan förändringen av övriga räntebärande skulder redovisas under finansieringsverksamheten i kassaflödet.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 3,4 MSEK (24,6). Amortering och räntebetalning för kvartalet betalades först i oktober vilket påverkar kassaflödet positivt med 3,7 MSEK.

Periodens kassaflöde uppgick till 8,5 MSEK (-7,8) och likvida medel per den 30 september uppgick till 52,9 MSEK (39,4). Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkräkningskrediter, uppgick per den 30 september till 112,1 MSEK (68,0).

Investeringar

Totala investeringar uppgick i kvartalet till 22,7 MSEK (16,6), varav aktiverad utveckling uppgick till 21,3 MSEK (14,9). De aktiverade utvecklingskostnaderna är högre för kvartalet jämfört  föregående år, men ackumulerat för året ligger de i linje med föregående år. De kvarvarande investeringar hänför sig huvudsakligen till investeringar i materiella anläggningstillgångar i USA.

 Eget kapital och skulder

Koncernens egna kapital uppgick per den 30 september till 484,7 MSEK (336,4) och soliditeten var 61,8 procent (48,6).

De räntebärande skulderna exklusive leasing avser belåning av kundfordringar garanterade av EKN samt externa banklån och uppgick per den 30 september totalt till 160,7 MSEK (225,1). Av dessa var 48,5 MSEK (47,3) långfristiga och 112,2 MSEK (177,8) kortfristiga. De externa banklånen uppgick per den 30 september till totalt 38,4 MSEK (107,6). Av dessa var 23,2 MSEK (11,2) långfristiga och 15,2 MSEK (96,4) kortfristiga. Per den 30 september utnyttjades checkräkningskrediten med 0 MSEK (51,1) och övriga, icke-räntebärande, kortfristiga skulder och leverantörsskulder uppgick till 101,1 MSEK (99,4).

Leasingskulder per den 30 september uppgick till 27,0 MSEK (20,1) varav 13,4 MSEK (11,9) avser långfristiga och 13,6 MSEK (8,2) kortfristiga.

Nettokassan uppgick per den 30 september till 12,7 MSEK (-73,7). 

Uppskjutna skatteskulder uppgick per den 30 september till 8,1 MSEK (7,3). Långfristiga avsättningar avser direktpension om 3,1 MSEK (3,9).

Inventering av installerad bas

Under kvartalet såldes 1 010 instrument. Den uppskattade livslängden för instrument är 7,5 år för instrument producerade från och med 2021. Vid utgången av kvartalet uppskattas aktiv installerad bas till 30 500 instrument.

Dynamisk graf: Bedömd aktiv installerad instrumentbas

¹ Estimerad aktiv installerad bas baseras på en uppskattad livslängd för instrumenten om 7,5 år.

² Ackumulerat antal sålda instrument sedan 2006 uppgår per den 30 september 2023 till 51 657.

³ Antal sålda instrument 2023 avser försäljning per rullande 12 månader. 

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Boules verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Boule arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns, samt med den riskinventering som ligger till grund för att upptäcka nya risker och osäkerhetsfaktorer. Arbetet sker systematiskt med syftet att synliggöra risker samt begränsa riskexponeringen och en eventuell påverkan om en risk aktualiseras. 

På vissa marknader har centralbanker infört tillfälliga begränsningar av betalningar i utländska valutor vilket medför minskade inköp, försenade betalningar samt senarelagda leveranser.

Oroligheterna i Mellanöstern medför ökad politisk och ekonomisk risk i dessa länder, vilket kan påverka försäljning negativt. Dessutom kan en förändrad Sverigebild i regionen leda till bojkotter av svenska produkter och tjänster, vilket kan resultera i negativa effekter för Boules försäljning, marknadsandelar och affärsmöjligheter.

För närvarande bedöms de väsentliga riskerna och osäkerheterna finnas inom följande områden: regulatoriska risker, produktportföljsrisker, distributörsrisker, produktions-och kvalitetsrisker, piratkopierade reagenser, prispress, leverantörsrisker, marknadsrisker och konkurrens, mutor och korruption, valutarisker, IT-säkerhet och IT-system, finansieringsrisker och framtida kassaflöden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt beroendet av nyckelpersoner. För en utförligare beskrivning se avsnittet risker och möjligheter sidan 40 i årsredovisningen för 2022.

Osäkerheter med anledning av kriget i Ukraina

Boule fortsätter att bedriva verksamheten i Ryssland. Direkt efter Rysslands anfall på Ukraina våren 2022 införde Boule processer för att säkerställa att all försäljning och alla transaktioner följer samtliga sanktioner. Boule tar löpande hjälp av juridisk expertis för att säkerställa att kunskap finns om sanktioner och deras tolkningar. Sjukvårdsprodukter omfattas normalt inte av sanktioner. Boule gör inga nya satsningar men underhåller ingångna affärer.

Inköp, transporter och finansiella transaktioner begränsas dock av olika praktiska problem varför Boule använt sig av parter i tredje land för att kunna bedriva verksamheten. Alla dessa transaktioner är avstämda med legal expertis för att säkerställa att Boule på inget sätt bryter mot sanktioner. Sanktionerna ändras löpande varför detta är ett pågående arbete.

Under helåret 2022 uppgick Boules försäljning i Östeuropa till 10 procent (13) av nettoomsättningen, där merparten avsåg Ryssland. Under tredje kvartalet 2023 var motsvarande andel 7 procent av nettoomsättningen. Koncernen har medarbetare i Ryssland samt en produktionsanläggning för förbrukningsvaror som distribueras till den ryska marknaden.

Marknaden i Östeuropa är mycket osäker givet kriget i Ukraina och gällande sanktioner gentemot Ryssland. En avveckling eller konfiskering av verksamheten i Ryssland skulle kunna ha en väsentligt negativ påverkan på koncernens framtida intjäningsförmåga och lönsamhet samt innebära en negativ resultateffekt om värdet på tillgångar hänförliga till den ryska verksamheten skulle behöva skrivas ned helt eller delvis. De koncernmässiga nettotillgångarna uppgick till cirka 20 MSEK varav cirka 6 MSEK var likvida medel per den 30 september 2023. Vid eventuell avveckling är bedömningen att kostnader tillkommer.

Skatterevision

Skatteverket har per den 6 oktober 2022 beslutat påföra Boule ökade arbetsgivaravgifter och skattetillägg om cirka 1,6 MSEK avseende felaktigt värderade teckningsoptioner utställda till ledande befattningshavare. Boule har överklagat beslutet och ärendet har därför överlämnats till Förvaltningsrätten för bedömning.

Boule har fått uppskov med betalningen och inget belopp finns i dagsläget reserverat.

För ytterligare information hänvisas till årsredovisningen 2022 sidan 40.

Transaktioner med närstående

Utöver ersättning till styrelse och ledande befattningshavare har inga transaktioner med närstående ägt rum under perioden.

Väsentliga händelser under delårsperioden 

Den 14 september meddelades att Boule sluter avtal om lokal produktion av instrument i Indien.

Väsentliga händelser efter delårsperiodens utgång

Det finns inga väsentliga händelser att rapportera efter rapportperiodens utgång.

Moderbolaget

Boule Diagnostics AB (publ) org nr 556535-0252 är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga, Sverige.

Intäkterna i moderbolaget är hänförliga till koncerngemensamma tjänster. Risker och osäkerheter i moderbolaget sammanfaller indirekt med koncernens.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen har under kvartalet varit 223 (242) varav 7 (5) i moderbolaget. Fördelat per land var medelantalet i Sverige 120 (135), USA 92 (93), Mexiko 2 (2), Ryssland 9 (12). Medelantalet kvinnor i koncernen var 101 (103) och medelantalet män var 122 (139). Medarbetare i länder där Boule inte har en legal enhet inkluderas inte i antalet anställda då de är anställda via externa bolag och inkluderas istället som konsultkostnad. 

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i Boule Diagnostics AB är 38 833 104. Efter full utspädning uppgår antalet aktier till 39 013 104.

Aktieägare per 30 sep 2023 (enl. Euroclear)  Antal aktier
30 sep
Andel av
kapital/röster
AB Grenspecialisten 4 887 268 12,6 %
Svolder AB 4 289 159 11,0 %
Thomas Eklund inkl bolag 4 044 700 10,4 %
Nordea Investment Funds 3 701 791 9,5 %
Swedbank Robur Fonder AB 3 599 292 9,3 %
Tredje AP-fonden 3 251 542 8,4 %
Skandinaviska Enskilda Banken AB 1 443 527 3,7 %
Andra AP-Fonden 1 369 948 3,5 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic 992 540 2,6 %
Avanza Pension 730 243 1,9 %
Société Générale 653 658 1,7 %
JP Morgan Chase Bank NA 578 307 1,5 %
Övriga aktieägare (2 799) 9 291 129 23,9 %
Totalt antal aktier 38 833 104 100,0 %
     
     
     

 Optionsprogram 

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören och nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutveckling, samt höja verkställande direktörens och nyckelpersoners motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare. Teckningsoptionerna har tilldelats och på marknadsmässiga villkor förvärvats av anställda. Marknadsvärdet har fastställts genom Black & Scholes optionsvärdering.

För den händelse optionsinnehavarens anställning upphör ska optionerna hembjudas till Boule, som kan välja att nyttja rätten till hembud. Styrelsen har beslutat att nyttja rätten till hembud mot tidigare anställda som förvärvat optioner i programmet från 2019, varmed återköp har skett av 110 638 optioner sedan tilldelning. Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna i programmen.

  Utestående optioner    
Utestående program VD Övriga Totalt Motsvarande aktier Andel av totalt antal aktier Lösenkurs Lösenperiod
2020/2023 130 000 50 000 180 000 180 000 0,5 % 86,70 1 juni 2023-
30 dec 2023
               
               

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

 

Stockholm 9 november 2023
Boule Diagnostics AB 

 

Torben Jørgensen
Styrelsens ordförande

Thomas Eklund

Karin Dahllöf

Yvonne Mårtensson

Emil Hjalmarsson

Jesper Söderqvist
Verkställande direktör

 

 Revisorns granskningsrapport

Boule Diagnostics AB (publ), org nr 556535-0225

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Boule Diagnostics AB (publ) per 30 september 2023 och den niomånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning.

Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har.

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 9 november 2023

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lars Kylberg
Auktoriserad revisor

Senast uppdaterad: 2023-11-08 15:39:47 av Johan Engman