Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK jul-sep 2023 jul-sep 2022 jan-sep 2023 jan-sep 2022
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 7,9 3,6 28,8 18,9
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 3,6 −1,6 22,7 14,3
Erhållen ränta 0,9 0,5 1,5 1,0
Erlagd ränta −2,8 −3,4 −8,4 −6,9
Betald inkomstskatt −0,8 −2,2 −10,4 −12,7
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 8,9 −3,1 34,2 14,6
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager 7,5 −2,2 −1,7 −5,9
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 14,7 0,8 2,0 −7,3
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) −2,9 0,4 −22,4 −15,6
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder −0,4 −11,6 10,1 −10,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 27,8 −15,8 22,3 −24,7
         
Investeringsverksamheten        
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −1,4 −1,7 −6,6 −4,6
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter −21,3 −14,9 −54,8 −53,1
Kassaflöde från investeringsverksamheten −22,7 −16,6 −61,3 −57,6
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna lån (+) Amortering av lån (-) −0,0 0,3 −6,0 35,3
Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) 6,8 10,9 13,7 17,9
Ökning (+) /Minskning (-) av finansiella skulder −0,2 17,9 −0,8 43,7
Nyemission - - - -
Kostnader för nyemission - - −0,6 -
Amortering leasingskuld −3,2 −4,5 −9,8 −10,9
Utdelning - 0,0 0,0 −10,7
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 3,4 24,6 −3,5 75,3
         
Periodens kassaflöde 8,5 −7,8 −42,6 −7,0
Likvida medel vid periodens början 45,9 40,5 96,9 38,2
Valutakursdifferens i likvida medel −1,6 6,7 −1,5 8,2
Likvida medel vid periodens slut 52,9 39,4 52,9 39,4
Senast uppdaterad: 2023-10-17 13:47:22 av Nils Romberg