Balansräkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK 30 sep 2023 30 sep 2022 31 dec 2022
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar      
Aktiverade utvecklingsutgifter 0,1 0,5 0,4
Summa immateriella tillgångar 0,1 0,5 0,4
       
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 0,1 0,2 0,2
Summa materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,2
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 290,3 230,3 230,3
Övriga finansiella anläggningstillgångar 2,5 3,1 2,5
Uppskjutna skattefordringar 0,1 0,1 0,1
Summa finansiella anläggningstillgångar 293,0 233,5 233,0
Summa anläggningstillgångar 293,2 234,3 233,6
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Skattefordringar 2,6 1,8 1,7
Fordringar på koncernföretag 24,3 0,0 19,1
Övriga fordringar 0,0 0,2 2,1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2,6 3,5 3,0
Summa kortfristiga fordringar 29,5 5,5 25,9
       
Kassa och bank 2,8 1,1 46,3
Summa omsättningstillgångar 32,2 6,6 72,1
SUMMA TILLGÅNGAR 325,5 240,8 305,7
       
EGET KAPITAL 312,8 152,5 290,9
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Övriga avsättningar 3,1 3,9 3,1
Summa långfristiga skulder 3,1 3,9 3,1
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 4,5 4,4 6,2
Skulder till koncernföretag - 73,8 -
Övriga skulder 0,9 0,4 0,6
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 4,2 5,9 4,9
Summa kortfristiga skulder 9,6 84,4 11,7
Summa skulder 12,7 88,3 14,8
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 325,5 240,8 305,7
Senast uppdaterad: 2023-09-26 15:47:45 av Alexander Paziraei