Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK   jul-sep 2023 jul-sep 2022 jan-sep 2023 jan-sep 2022
Nettoomsättning   139,6 125,6 423,2 398,9
Kostnad för sålda varor   −81,8 −74,5 −239,4 −237,7
Bruttoresultat   57,8 51,1 183,8 161,2
Bruttomarginal   41,4 % 40,7 % 43,4 % 40,4 %
           
Övriga rörelseintäkter   4,3 8,4 14,6 24,9
Försäljningskostnader   −29,4 −27,4 −87,9 −81,7
Administrationskostnader   −6,5 −7,6 −24,2 −24,5
Forsknings- och utvecklingskostnader   −12,7 −11,4 −38,2 −38,1
Övriga rörelsekostnader   −5,5 −9,6 −19,3 −22,9
Rörelseresultat   7,9 3,6 28,8 18,9
Rörelsemarginal   5,7 % 2,9 % 6,8 % 4,7 %
           
Finansiella intäkter   0,9 1,6 1,5 0,9
Finansiella kostnader   −3,5 −3,4 −9,2 −7,0
Finansnetto   −2,6 −1,8 −7,6 −6,0
Resultat före skatt   5,3 1,8 21,2 12,9
           
Inkomstskatt   −0,7 0,6 −4,6 −3,0
Periodens resultat   4,6 2,4 16,5 9,8
           
ÖVRIGT TOTALRESULTAT          
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat          
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag   −2,5 21,0 6,3 41,5
Summa övrigt totalresultat   −2,5 21,0 6,3 41,5
           
Summa totalresultat för perioden   2,1 23,4 22,8 51,3
           
Resultat per aktie, före utspädning, SEK*   0,12 0,09 0,43 0,37
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK*   0,12 0,09 0,43 0,36

 

* Fondemissionselement från nyemissionen i Q4 2022 har beaktats i beräkningen avseende resultat per aktie före och efter utspädning varför jämförelsesiffrorna har räknats om. 

Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.

 

Senast uppdaterad: 2023-11-08 16:09:38 av Johan Engman