Rapport över förändringar av eget kapital i koncernen

Ladda ned Excel

MSEK Aktie-
kapital
Övrigt
tillskjutet
kapital
Omräknings- reserv Balanserade vinstmedel inkl. periodens resultat Totalt eget kapital  
INGÅENDE EGET KAPITAL 2022-01-01 4,9 202,4 17,0 71,5 295,7  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       9,8 9,8  
Periodens övriga totalresultat     41,5   41,5  
Periodens totalresultat     41,5 9,8 51,3  
Transaktioner med aktieägarna            
Optionsprogram            
Utdelning       −10,7 −10,7  
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2022-09-30 4,9 202,4 58,4 70,6 336,4  
             
             
INGÅENDE EGET KAPITAL 2023-01-01 9,7 336,8 42,5 73,5 462,5  
Periodens totalresultat            
Periodens resultat       16,5 16,5  
Periodens övriga totalresultat     6,3   6,3  
Periodens totalresultat     6,3 16,5 22,8  
Transaktioner med aktieägarna            
Nyemission            
Kostnader för nyemission   −0,6     −0,6  
Utdelning            
UTGÅENDE EGET KAPITAL 2023-09-30 9,7 336,2 48,7 90,1 484,7  
             
             
             
             
             
             
             
Senast uppdaterad: 2023-09-26 15:47:45 av Alexander Paziraei