Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK jul-sep 2023 jul-sep 2022 jan-sep 2023 jan-sep 2022
Nettoomsättning 8,4 7,9 25,1 22,7
Administrationskostnader −4,5 −5,5 −17,5 −18,3
Övriga rörelsekostnader −1,1 −0,6 −2,7 −3,1
Rörelseresultat 2,8 1,9 4,9 1,2
         
Utdelning från dotterbolag 11,1 - 17,5 -
Resultat från finansiella poster - - - -
Resultat efter Finansnetto 14,0 1,9 22,4 1,2
         
Koncernbidrag - - - -
Resultat före skatt 14,0 1,9 22,4 1,2
         
Skatt - - - -
Periodens resultat 14,0 1,9 22,4 1,2

 

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet för moderbolaget.

Senast uppdaterad: 2023-09-26 15:47:45 av Alexander Paziraei