Rapport över finansiell ställning

Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 2021 30 jun 2020 31 dec 2020  
TILLGÅNGAR        
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR        
Immateriella tillgångar        
Aktiverade utvecklingsutgifter 139,6 137,9 115,6  
Goodwill 75,1 80,8 72,9  
Summa immateriella tillgångar 214,6 218,6 188,5  
         
Materiella anläggningstillgångar        
Nyttjanderättstillgångar 32,3 40,7 34,9  
Maskiner och andra tekniska anläggningar 5,0 4,8 4,7  
Inventarier, verktyg och installationer 10,5 13,6 11,0  
Förbättringsutgifter på annans fastighet 3,8 5,1 4,2  
Summa materiella anläggningstillgångar 51,6 64,1 54,7  
         
Finansiella anläggningstillgångar        
Andelar i intressebolag 0,0 0,0 0,0  
Övr finansiella anläggningstillgångar 2,9 3,2 3,0  
Långfristiga kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 32,4 43,2 36,8  
Uppskjutna skattefordringar 0,0 −0,0 0,0  
Summa finansiella anläggningstillgångar 35,3 46,5 39,8  
Summa anläggningstillgångar 301,5 329,2 283,1  
         
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR        
Varulager        
Råvaror och förnödenheter 33,9 53,2 35,8  
Varor under tillverkning 9,0 2,6 3,9  
Färdiga varor och handelsvaror 16,0 13,9 14,8  
Summa varulager 58,9 69,6 54,5  
         
Kortfristiga fordringar        
Skattefordringar 6,3 5,3 3,0  
Kundfordringar 43,3 47,1 33,2  
Kundfordringar (garanterade 75-95 % av EKN) 67,7 68,8 60,4  
Övriga fordringar 4,2 2,9 3,5  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15,8 6,5 8,9  
Summa kortfristiga fordringar 137,3 130,5 109,1  
         
Likvida medel 27,7 35,7 33,0  
Summa omsättningstillgångar 223,9 235,9 196,6  
SUMMA TILLGÅNGAR 525,4 565,1 479,7  
         
         
MSEK 30 jun 2021 30 jun 2020 31 dec 2020  
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
EGET KAPITAL        
Aktiekapital 4,9 4,9 4,9  
Övrigt tillskjutet kapital 202,4 201,6 202,4  
Omräkningsreserv 7,9 19,9 3,1  
Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat 47,1 71,3 58,9  
Summa eget kapital 262,3 297,7 269,3  
         
SKULDER        
Långfristiga skulder        
Långfristiga räntebärande skulder 1,9 14,6 1,8  
Långfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 18,5 25,5 16,0  
Långfristiga leasingskulder /hyra 20,7 29,5 23,8  
Avsättningar 3,3 3,8 3,3  
Uppskjutna skatteskulder 16,4 24,3 12,8  
Summa långfristiga skulder 60,8 97,6 57,7  
         
Kortfristiga skulder        
Kortfristiga räntebärande skulder 18,1 9,0 10,3  
Kortfristiga räntebärande skulder (för av EKN garanterade fordringar) 68,7 68,1 61,2  
Kortfristig leasingskuld/Hyra 12,7 12,6 12,3  
Leverantörsskulder 43,4 31,5 29,4  
Skatteskulder 6,1 3,0 3,3  
Övriga skulder 15,5 11,9 6,5  
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 36,9 32,7 28,7  
Kortfristiga Avsättningar 1,0 1,0 1,1  
Summa kortfristiga skulder 202,3 169,8 152,7  
         
Summa skulder 263,1 267,4 210,4  
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 525,4 565,1 479,7  

 

Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:09:23 av Alexander Paziraei