Koncernens utveckling april–juni 2021

Nettoomsättning

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 110,7 MSEK (90,6), vilket motsvarar en ökning med 22,1 procent. Omsättningen ökade med 33,9 procent justerat för förändring av valutakursen på USD och EUR. Försäljning av instrument ökade med 51 procent och försäljningen av OEM och CDS-Brand ökade med 41 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Försäljning av förbrukningsvaror ökade med 6 procent. Den lägre ökningen förklaras av att en stor del av vår installerade bas finns i Asien som fortsatt är starkt påverkat av restriktioner och nedstängningar. Detta resulterar i minskade antal läkarbesök och därmed lägre testvolymer. Ackumulerad nettoomsättning för perioden januari till juni uppgick till 211,3 MSEK (209,0), vilket motsvarar en ökning med 1,1 procent och 11,2 procent justerat för förändring av valutakursen.

Nettoomsättning per region, MSEK apr-jun 2021 apr-jun 2020 förändr. jan-jun 2021 jan-jun 2020 förändr. jul 20-
jun 21 (R12)
jul 19-
jun 20 (R12)
förändr. (R12)
USA 38,1 32,5 17 % 71,0 67,1 6 % 132,3 143,0 −8 %
Asien 31,2 20,3 54 % 51,5 49,6 4 % 105,9 129,2 −18 %
Östeuropa 14,5 13,8 5 % 27,9 31,9 −13 % 51,1 69,1 −26 %
Latinamerika 7,7 7,6 1 % 21,0 20,2 4 % 33,7 39,3 −14 %
Västeuropa 7,4 6,4 15 % 14,9 15,9 −7 % 35,1 35,1 0 %
Afrika / Mellanöstern 11,7 9,9 18 % 25,0 24,3 3 % 44,6 53,8 −17 %
Summa 110,7 90,6 22 % 211,3 209,0 1 % 402,7 469,5 −14 %
                   
Nettoomsättning per produkt, MSEK                  
Instrument 35,8 23,6 51 % 70,3 60,0 17 % 130,9 149,9 −13 %
Förbrukningsvaror egna instrument 43,6 41,2 6 % 85,3 95,7 −11 % 169,3 207,0 −18 %
Förbrukningsvaror OEM och CDS-Brand 23,9 16,9 41 % 37,8 33,5 13 % 66,7 68,7 −3 %
Övrigt 7,4 8,9 −17 % 17,9 19,7 −9 % 35,8 44,0 −19 %
Summa 110,7 90,6 22 % 211,3 209,0 1 % 402,7 469,5 −14 %

Bruttoresultat

Bruttoresultatet under perioden uppgick till 46,1 MSEK (37,0) och bruttomarginalen uppgick under perioden till 41,7 procent (40,8). Bruttomarginalen påverkas negativt av produktmix med lägre andel förbrukningsvaror, regionmix med hög andel instrumentförsäljning till Asien, ökade kostnader i leveranskedjan till följd av komponentbrist och logistikutmaningar vilket även resulterar i negativa produktionsvarianser. 

Dynamisk graf: Omsättning (R12) samt bruttoresultat (R12)

Kostnader

Rörelsekostnaderna under perioden uppgick till 43,5 MSEK (39,4). Försäljningskostnaderna drivs av ökade marknadsaktiviteter och ökad investering i försäljningsorganisationen. Administrationskostnaderna inkluderar kostnaden för etablering av lokal tillverkning i Ryssland, rekryteringskostnader för att stärka organisationen samt konsultstöd för utveckling av vissa marknader.  

Kostnader för forskning och utveckling, inklusive kostnader för kvalitetsorganisationen, som belastat resultatet uppgick till 11,4 MSEK (12,8), vilket motsvarar 10,3 procent (14,1) av nettoomsättningen. Utgifter för utveckling har aktiverats med 13,1 MSEK (9,6). Totala utgifter för forskning och utveckling motsvarar 22,1 procent (24,7) av nettoomsättningen.

Nettot av övriga rörelseintäkter och övriga rörelsekostnader uppgick under perioden till totalt -0,3 MSEK (-0,5) och består av positiva respektive negativa valutakursförändringar.

Rörelseresultat

Rörelseresultatet uppgick till 2,3 MSEK (-3,0) motsvararande en rörelsemarginal på 2,1 procent (-3,3). Rörelsemarginalen exklusive aktiverade utgifter för utveckling uppgick till -9,7 procent (-13,8).

Dynamisk graf: Bedömd aktiv installerad instrumentbas

¹ Estimerad installerad instrumentbas med start 2006 baseras på en uppskattad livslängd om åtta år för instrumenten.

² Ackumulerat antal sålda instrument sedan 2006 uppgår per den 30 juni 2021 till 42 315.

³ Antal sålda instrument 2021 avser försäljning per rullande 12 månader.

 

Finansnetto 

Finansnettot uppgick till -0,2 MSEK (-37,8). Finansnettot föregående år inkluderar resultat från intressebolag motsvarande -36,6 MSEK.

Resultat

Resultat före skatt uppgick till 2,1 MSEK (-40,8). Periodens resultat uppgick till -1,4 MSEK (-43,0).

Finansiering och kassaflöde

Kassaflödet från den löpande verksamheten under perioden uppgick till 8,2 MSEK (17,6). Kassaflödet under perioden påverkades negativt av ökat varulager för att möta ökad efterfrågan och säkerställa leveranser. 

Exportkreditnämnden (EKN) garanterar en del av Boules kundfordringar till 75–95 procent av de aktuella fordringarnas totalbelopp. Fordringar kan belånas och skulderna redovisas då som räntebärande skulder. Förändringen av kundfordringar garanterade av EKN inkluderas i kassaflödet från den löpande verksamheten, medan förändringen av övriga räntebärande skulder redovisas under finansieringsverksamheten i kassaflödet.

Periodens kassaflöde uppgick till -3,2 MSEK (10,9) och likvida medel per den 30 juni uppgick till 27,7 MSEK (35,7). Kassaflödet inkluderar utdelning motsvarande 10,7 MSEK (0).

Under kvartalet har nyttjandet av checkräkningskrediten ökat. Koncernens disponibla likvida medel, inklusive ej utnyttjade checkräkningskrediter, uppgick per den 30 juni till 67,0 MSEK (85,5). Bolaget har efter periodens slut tagit upp ett lån på 20 MSEK för att säkra en god likviditet. 

Investeringar

Totala investeringar uppgick till 13,8 MSEK (12,1), varav 13,1 MSEK (9,6) avser investeringar i framtida produktplattformar.

Eget kapital och skulder

Koncernens egna kapital uppgick per den 30 juni 2021 till 262,3 MSEK (297,7) och soliditeten till 50 procent (53).

De räntebärande skulderna exklusive leasing avser primärt belåning av kundfordringar garanterade av EKN och uppgick per den 30 juni 2021 till 107,2 MSEK (117,2). Av dessa var 20,4 MSEK (40,1) långfristiga och 86,8 MSEK (77,1) kortfristiga. Per den 30 juni 2021 nyttjades checkräkningskrediten med 17,6 MSEK (8,6) och övriga, icke-räntebärande, kortfristiga skulder och leverantörsskulder uppgick till 102,1 MSEK (80,1).

Leasingskulder om 33,4 MSEK (42,1) redovisas per den 30 juni varav 20,7 MSEK (29,5) är långfristiga och 12,7 MSEK (12,6) är kortfristiga.

Nettoskulden uppgick per den 30 juni 2021 till 12,8 MSEK (11,5).

Uppskjutna skattefordringar och uppskjutna skatteskulder uppgick per den 30 juni till 0,0 MSEK (0,0) respektive 16,4 MSEK (24,3).

Långfristiga avsättningar avser avsättning till direktpension om 3,3 MSEK (3,8).


Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Boules verksamhet medför risker och osäkerhetsfaktorer som i varierad utsträckning kan påverka förmågan att nå de mål som satts upp. Boule arbetar kontinuerligt med att hantera de risker och osäkerhetsfaktorer som finns, samt med den riskinventering som ligger till grund för att upptäcka nya risker och osäkerhetsfaktorer. Arbetet sker systematiskt och internt samordnat med syftet att synliggöra risker samt begränsa riskexponeringen och en eventuell påverkan om en risk aktualiseras. För närvarande bedöms de främsta riskerna och osäkerheterna finnas inom; regulatoriska risker, produktportföljsrisker, distributörsrisker, produktions-och kvalitetsrisker, piratkopierade reagenser, prispress, leverantörsrisker, marknadsrisker och konkurrens, mutor och korruption, valutarisker, IT-säkerhet och IT-system, finansieringsrisker och framtida kassaflöden, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, beroende av nyckelpersoner, samt effekterna av covid-19.

Boule är idag exponerat för valutakursförändringar. +/- 10 procent på kursen USD/SEK påverkar omsättningen med +/- MSEK 20 och rörelseresultatet med +/- MSEK 4. Boule arbetar ständigt med att operationellt minska koncernens valutaexponering.

För en utförligare beskrivning av riskerna samt riskhantering och relaterade möjligheter se årsredovisningen för 2020. Jämfört med årsredovisningen bedöms riskerna vara oförändrade utöver uppdateringen kring effekterna av covid-19 som presenteras nedan.

Covid-19

Boule står liksom andra företag inför nya utmaningar i och med spridningen av covid-19. Försäljningen har bromsats upp till följd av nedstängning av många marknader då vanliga sjukvårdsbesök minskat radikalt med resultatet att färre blodprover tagits. Längden av nedstängning av nyckelmarknader blir avgörande för påverkan på försäljning av förbrukningsvaror framåt. Även nyförsäljning av instrument har tidvis stoppats då vårdgivarna har koncentrerat sig på hantering av covid-19 patienter. Problem har och uppstår fortsatt  gällande brist på komponenter och råvaror samt logistiken till kund på grund av brist på transportkapacitet och hinder i samband med stängning av gränser. Störningarna har eskalerat under första halvåret 2021. Boule arbetar aktivt för att dämpa effekterna genom att arbeta nära koncernens underleverantörer, planera och boka leveranser med lång framförhållning samt minska smittspridning på fabrikerna genom att tillämpa arbete från hemmet för personal som inte är del av produktion.

Boule har fokuserat på att säkra en god likviditet. Vissa investeringar har skjutits på framtiden, men de långsiktiga strategiska investeringarna har fortsatt enligt plan.

Framtida försäljningspåverkan är svårbedömd då det finns en fortsatt osäkerhet i hur snabbt marknaderna kommer att återhämta sig under 2021. På längre sikt ser vi en fortsatt stabil tillväxt för den decentraliserade patientnära marknaden som Boule adresserar. Kvartalets negativa resultatpåverkan ser vi som tillfällig.

Transaktioner med närstående

Utöver ersättning till styrelse och ledande befattningshavare så har inga transaktioner med närstående ägt rum under perioden.

Moderbolaget

Boule Diagnostics AB (publ) org nr 556535-0252 är ett svenskregistrerat aktiebolag med säte i Stockholm. Adressen till huvudkontoret är Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga, Sverige.

Intäkterna i moderbolaget är hänförliga till koncerngemensamma tjänster.

Risker och osäkerheter i moderbolaget sammanfaller indirekt med koncernens.

Medarbetare

Medelantalet anställda i koncernen har under perioden varit 218 (213) varav 7 (8) i moderbolaget. Fördelat per land var medelantalet i Sverige 123 (116), USA 84 (89), Mexiko 2 (2), Ryssland 9 (6). Medelantalet kvinnor i koncernen var 99 (93) och medelantalet män var 119 (120).

Under kvartalet har vi rekryterat ett antal nyckelpersoner, däribland två nya personer till koncernledningen som börjar under höstenAnn-Helen Engman blir ny global kvalitetschef, då hon efterträder Debbie Herrera som valt en alternativ karriär. Ann-Helen har haft globala roller inom kvalitetssäkring och regulatorisk regelefterlevnad och har även en bakgrund som internationell produktchef. Sedan många år är Ann-Helen aktiv med att utveckla regulatoriska standarder, relevanta för Boules verksamhet, på nationell och internationell nivå. Vi har också anställt Mattias Isaksson som global marknadschef, vilket blir en ny funktion i koncernledningen. Mattias är en mycket erfaren marknads- och kommunikationschef med över 25 års praktisk erfarenhet av att leda team och driva försäljningstillväxt i globala organisationer. 

Antal aktier

Det totala antalet aktier och röster i Boule Diagnostics AB är 19 416 552 och har varit oförändrat under 2021. Efter full utspädning uppgår antalet aktier till 19 959 349.

Aktieägare per 30 juni 2021 (och därefter kända förändringar)  Antal aktier Juni 30 Andel av kapital/röster
Svolder AB 2 414 194 12,4 %
AB Grenspecialisten 2 274 332 11,7 %
Thomas Eklund inkl bolag 1 956 055 10,1 %
Swedbank Robur Fonder AB 1 940 000 10,0 %
Tredje AP-fonden 1 625 771 8,4 %
Nordea Fonder 1 699 228 8,8 %
Länsförsäkringar Fonder 781 577 4,0 %
Andra AP-Fonden 684 974 3,5 %
Skandinaviska Enskilda Banken UK 534 298 2,8 %
Société Générale 548 139 2,8 %
CBNY-Norges Bank 382 165 2,0 %
Sijoitusrahasto Aktia Nordic 371 270 1,9 %
Fondita Nordic 354 000 1,8 %
Övriga aktieägare (2689 st) 3 850 549 19,8 %
Totalt antal aktier 19 416 552 100,0 %
     
     

Optionsprogram

Styrelsen bedömer att det är angeläget och i alla aktieägares intresse att verkställande direktören och nyckelpersoner, vilka bedöms vara viktiga för bolagets vidare utveckling, har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i bolaget. Ett personligt långsiktigt ägarengagemang kan förväntas bidra till ett ökat intresse för bolagets verksamhet och resultatutveckling, samt höja verkställande direktörens och nyckelpersoners motivation och samhörighet med bolaget och dess aktieägare.

Teckningsoptionerna har tilldelats och på marknadsmässiga villkor förvärvats av anställda. Marknadsvärdet har fastställts genom Black & Scholes optionsvärdering.

För den händelse optionsinnehavarens anställning upphör ska optionerna hembjudas till Boule, som kan välja att nyttja rätten till hembud. Styrelsen har beslutat att nyttja rätten till hembud mot tidigare anställda som förvärvat optioner i programmet från 2019, varmed återköp har skett av 100 638 optioner sedan tilldelning. Det finns inga restriktioner rörande överlåtelse av optionerna i programmen.

  Utestående optioner    
Utestående program VD Nyckel- personer Totalt Motsvarande aktier Andel av totalt antal aktier Lösenkurs Lösenperiod
2019/2022 0 362 797 362 797 362 797 1,9 % 67,50 1 juni 2022-
30 dec 2022
2020/2023 130 000 50 000 180 000 180 000 0,9 % 86,70 1 juni 2023-
30 dec 2023
  130 000 412 797 542 797        
               

 

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.


Stockholm 19 juli 2021

Boule Diagnostics AB

 

Peter Ehrenheim
Styrelsens ordförande

Thomas Eklund
Styrelseledamot

Karin Dahllöf
Styrelseledamot

Jon Risfelt
Styrelseledamot

Charlotta Falvin
Styrelseledamot

Yvonne Mårtensson
Styrelseledamot

Torben Jörgensen
Styrelseledamot

Jesper Söderqvist
Verkställande Direktör

 

 

 

Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor. 

 

Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:00:55 av Alexander Paziraei