Kvartalsöversikt

Ladda ned Excel

  2021   2020 2019
  apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun jan-mar okt-dec jul-sep apr-jun
Nettoomsättning, MSEK 110,7 100,6 92,7 98,8 90,6 118,4 129,3 131,2 119,7
Bruttoresultat, MSEK 46,1 44,7 39,2 45,8 37,0 55,2 57,7 62,3 52,0
Bruttomarginal, % 41,7 44,4 42,3 46,4 40,8 46,6 44,6 47,5 43,4
EBITDA, MSEK 13,5 12,3 3,6 28,9 2,4 20,8 20,3 37,8 11,6
EBITDA marginal, % 12,2 12,3 3,9 29,3 2,7 17,5 15,7 28,8 9,7
Av- och nedskrivningar materiella tillgångar, MSEK  4,2 4,2 4,2 4,4 4,4 4,5 4,1 4,5 4,7
EBITA, MSEK 3,6 8,1 −0,6 24,5 −1,9 16,2 16,2 33,3 6,9
EBITA marginal, % 3,3 8,1 −0,6 24,8 −2,1 13,7 12,5 25,4 5,8
Av- och nedskrivningar immateriella tillgångar, MSEK ¹ 1,3 1,3 41,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
EBIT, MSEK 2,3 6,8 −41,6 23,5 −3,0 15,2 15,1 32,3 5,9
EBIT marginal, % 2,1 6,8 −44,9 23,7 −3,3 12,9 11,7 24,6 5,0
Resultat efter skatt, MSEK ¹ −1,4 0,3 −32,6 20,2 −43,0 7,4 7,2 20,3 0,3
Resultat per aktie, före utspädning, SEK −0,07 0,02 −1,68 1,04 −2,21 0,38 0,37 1,04 0,01
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK −0,07 0,02 −1,68 1,04 −2,21 0,38 0,37 1,04 0,01
Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie, SEK 0,37 0,65 1,30 0,92 0,91 0,75 1,02 1,23 0,80
Avkastning på eget kapital, % −0,5 0,1 −11,2 6,6 −13,2 2,2 2,2 6,4 0,1
Nettoskuld/ EBIT (R12) −1,4 0,2 0,8 −0,1 0,2 0,0 0,1 0,4 0,7
Soliditet, % 50 54 56 56 53 56 57 56 55

¹ biosurfits resultat och nedskrivningen av koncernens innehav i intressebolaget under det andra kvartalet 2020 inkluderas ej i koncernens rörelseresultat. Nedskrivningen om 36,6 MSEK redovisas under finansnettot tillsammans med biosurfits resultat och syns därför i kvartalsöversikten först i resultat efter skatt.

Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:29:18 av Alexander Paziraei