Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK apr-jun 2021 apr-jun 2020 jan-jun 2021 jan-jun 2020
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 2,3 -3,0 9,2 12,3
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 6,2 4,5 10,1 10,1
Erhållen ränta 0,2 0,2 0,4 0,3
Erlagd ränta -1,1 -1,2 -2,3 -2,6
Betald inkomstskatt -2,4 -0,3 -4,0 -2,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 5,2 0,4 13,3 17,7
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager -8,1 -5,8 -3,6 -12,0
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 1,2 21,8 -16,6 7,3
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) -1,1 13,6 -2,9 12,6
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 11,0 -12,3 30,6 6,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,2 17,6 20,8 32,2
         
Investeringsverksamheten        
Investeringar i intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar -0,7 -1,6 -1,5 -2,9
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter -13,1 -10,5 -26,8 -21,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten -13,8 -12,1 -28,3 -24,2
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna/ Amortering av lån 0,0 12,6 0,0 12,6
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) 4,0 -11,1 10,0 -7,1
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder 12,0 6,7 7,7 6,5
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing -2,9 -2,7 -5,8 -5,6
Utdelning -10,7 0,0 -10,7 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,4 5,4 1,3 6,4
         
Periodens kassaflöde -3,2 10,9 -6,2 14,4
Likvida medel vid periodens början 31,5 26,6 33,0 21,6
Valutakursdifferens i likvida medel -0,7 -1,8 0,9 -0,2
Likvida medel vid periodens slut 27,7 35,7 27,7 35,7
Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:12:56 av alexander@paziraei.com