Rapport över kassaflödet för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK apr-jun 2021 apr-jun 2020 jan-jun 2021 jan-jun 2020
Den löpande verksamheten        
Rörelseresultat 2,3 −3,0 9,2 12,3
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 6,2 4,5 10,1 10,1
Erhållen ränta 0,2 0,2 0,4 0,3
Erlagd ränta −1,1 −1,2 −2,3 −2,6
Betald inkomstskatt −2,4 −0,3 −4,0 −2,3
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 5,2 0,4 13,3 17,7
         
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital        
Ökning (-) /Minskning (+) av varulager −8,1 −5,8 −3,6 −12,0
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar 1,2 21,8 −16,6 7,3
Ökning (-) /Minskning (+) av rörelsefordringar (garanterade av EKN) −1,1 13,6 −2,9 12,6
Ökning (+) /Minskning (-) av rörelseskulder 11,0 −12,3 30,6 6,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten 8,2 17,6 20,8 32,2
         
Investeringsverksamheten        
Investeringar i intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar −0,7 −1,6 −1,5 −2,9
Investering i aktiverade utvecklingsutgifter −13,1 −10,5 −26,8 −21,3
Kassaflöde från investeringsverksamheten −13,8 −12,1 −28,3 −24,2
         
Finansieringsverksamheten        
Upptagna/ Amortering av lån −0,0 12,6 −0,0 12,6
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder (EKN finansiering) 4,0 −11,1 10,0 −7,1
Ökning (+)/Minskning (-) av finansiella skulder 12,0 6,7 7,7 6,5
Upptagna/ Amortering av lån och räntekostnad leasing −2,9 −2,7 −5,8 −5,6
Utdelning −10,7 0,0 −10,7 0,0
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2,4 5,4 1,3 6,4
         
Periodens kassaflöde −3,2 10,9 −6,2 14,4
Likvida medel vid periodens början 31,5 26,6 33,0 21,6
Valutakursdifferens i likvida medel −0,7 −1,8 0,9 −0,2
Likvida medel vid periodens slut 27,7 35,7 27,7 35,7
Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:12:56 av Alexander Paziraei