Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK apr-jun 2021 apr-jun 2020 jan-jun 2021 jan-jun 2020
Nettoomsättning 7,4 5,0 13,4 13,4
Administrationskostnader -6,5 -5,6 -12,1 -13,3
Övriga rörelsekostnader -1,2 -0,5 -2,2 -0,9
Rörelseresultat 0,0 -1,1 -0,6 -0,8
         
Anteciperad utdelning från dotterbolag 0,0 0,0 0,0 21,0
Förlust från Intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat från finansiella poster 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat efter Finansnetto -0,3 -55,5 -1,0 -55,2
         
Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat före skatt -0,3 -55,5 -1,0 -55,2
         
Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens resultat -0,3 -55,5 -1,0 -55,2

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet.

Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:15:12 av alexander@paziraei.com