Resultaträkning för moderbolaget

Ladda ned Excel

MSEK apr-jun 2021 apr-jun 2020 jan-jun 2021 jan-jun 2020
Nettoomsättning 7,4 5,0 13,4 13,4
Administrationskostnader −6,5 −5,6 −12,1 −13,3
Övriga rörelsekostnader −1,2 −0,5 −2,2 −0,9
Rörelseresultat 0,0 −1,1 −0,6 −0,8
         
Anteciperad utdelning från dotterbolag 0,0 0,0 0,0 21,0
Förlust från Intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat från finansiella poster −0,0 −0,0 −0,0 −0,0
Resultat efter Finansnetto −0,3 −55,5 −1,0 −55,2
         
Koncernbidrag 0,0 0,0 0,0 0,0
Resultat före skatt −0,3 −55,5 −1,0 −55,2
         
Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0
Periodens resultat −0,3 −55,5 −1,0 −55,2

Då inga poster finns redovisade i övrigt totalresultat överensstämmer moderbolagets resultat med totalresultatet.

Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:15:12 av Alexander Paziraei