Rapport över resultat och övrigt totalresultat för koncernen

Ladda ned Excel

MSEK apr-jun 2021 apr-jun 2020 jan-jun 2021 jan-jun 2020
Nettoomsättning 110,7 90,6 211,3 209,0
Kostnad för sålda varor −64,6 −53,6 −120,4 −116,9
Bruttoresultat 46,1 37,0 90,8 92,2
Bruttomarginal 41,7 % 40,8 % 43,0 % 44,1 %
         
Övriga rörelseintäkter 1,6 4,3 4,4 11,8
Försäljningskostnader −23,1 −19,8 −43,8 −42,5
Administrationskostnader −9,0 −6,8 −16,2 −15,6
Forsknings- och utvecklingskostnader¹ −11,4 −12,8 −21,7 −22,7
Övriga rörelsekostnader −1,9 −4,8 −4,2 −10,9
Rörelseresultat 2,3 −3,0 9,2 12,3
Rörelsemarginal 2,1 % −3,3 % 4,3 % 5,9 %
         
Finansiella intäkter 0,9 0,2 0,4 0,3
Finansiella kostnader −1,1 −1,5 −3,5 −2,9
Resultat från intressebolag 0,0 −36,6 0,0 −40,3
Finansnetto −0,2 −37,8 −3,2 −42,9
Resultat före skatt 2,1 −40,8 6,0 −30,6
         
Inkomstskatt −3,6 −2,2 −7,1 −4,9
Periodens resultat −1,4 −43,0 −1,1 −35,6
         
ÖVRIGT TOTALRESULTAT        
Poster som kan komma att omföras till periodens resultat        
Periodens omräkningsdifferenser vid omräkning av utländska dotterbolag −3,1 −12,3 4,8 0,5
Summa övrigt totalresultat −3,1 −12,3 4,8 0,5
         
Summa totalresultat för perioden −4,6 −55,3 3,7 −35,1
         
Resultat per aktie, före utspädning, SEK −0,07 −2,21 −0,06 −1,83
Resultat per aktie, efter utspädning, SEK −0,07 −2,21 −0,06 −1,83

Då koncernen saknar ägande utan bestämmande inflytande utgör hela resultatet moderföretagets resultat.

Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:07:22 av Alexander Paziraei