Balansräkning för moderbolaget

 

Ladda ned Excel

MSEK 30 jun 2021 30 jun 2020 31 dec 2020
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR      
Immateriella tillgångar      
Aktiverade utvecklingsutgifter 0,9 0,9 1,1
Summa immateriella tillgångar 0,9 0,9 1,1
       
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 0,1 0,2 0,2
Summa materiella anläggningstillgångar 0,1 0,2 0,2
       
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i koncernföretag 155,3 155,3 155,3
Andelar i intressebolag 0,0 0,0 0,0
Övr finansiella anläggningstillgångar 2,6 3,0 2,6
Uppskjutna skattefordringar 0,1 0,0 0,1
Summa finansiella anläggningstillgångar 158,1 158,4 158,1
Summa anläggningstillgångar 159,1 159,5 159,3
       
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR      
Skattefordringar 1,6 1,6 1,1
Fordringar på koncernföretag 1,3 0,2 21,3
Övriga fordringar 0,8 0,4 0,9
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2,5 1,6 1,5
Summa kortfristiga fordringar 6,3 3,8 24,8
       
Kassa och bank 0,1 0,2 0,8
Summa omsättningstillgångar 6,4 4,0 25,6
SUMMA TILLGÅNGAR 165,5 163,5 184,9
       
EGET KAPITAL 146,1 135,6 157,8
       
SKULDER      
Långfristiga skulder      
Övriga avsättningar 3,3 3,8 3,3
Summa långfristiga skulder 3,3 3,8 3,3
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder 5,2 4,3 4,3
Skulder till koncernföretag 5,4 13,5 14,0
Övriga skulder 0,6 0,5 0,7
Upplupna skulder och förutbetalda intäkter 4,9 5,9 4,8
Summa kortfristiga skulder 16,1 24,1 23,9
Summa skulder 19,4 27,9 27,1
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 165,5 163,5 184,9
Senast uppdaterad: 2022-03-07 15:16:29 av Alexander Paziraei